V rámci platformy Google Ads máme k dispozícii širokú paletu metrík, ktoré nám umožňujú zhodnocovať výsledky reklamných kampaní a posudzovať ich úspech či neúspech. Náš spoločný cieľ smeruje k optimálnemu fungovaniu reklamných kampaní a dosahovaniu čo najvyššej hodnoty z investícií. Pre presné hodnotenie úspešnosti je však nevyhnutné správne analyzovať a vyhodnocovať tie najdôležitejšie metriky.

V tomto článku sa preto zameriame na 9 kľúčových metrík, ktoré by mali byť starostlivo sledované, analyzované a následne využité na ďalšiu optimalizáciu.

1. Impresie/Zobrazenia

Impresie sú zaznamenané v štatistikách zakaždým, keď sa reklama zobrazí v rámci reklamného inventára Googlu (Search Network, Display Network, Maps a iné). V jednoduchosti, impresie merajú, ako často je váš obsah zobrazený na obrazovke alebo v informačnom kanáli používateľa.

Ak chceme kampane optimalizovať na ich maximálny dosah, resp. počet zobrazení, využívame metriku CPM – cena za tisíc zobrazení (z anglického cost per mille). Hodnota tejto metriky ukazuje, koľko ste zaplatili za 1000 zobrazení vašej reklamy.

Vzorec na vypočítanie CPM: (Celkové výdavky/Počet zobrazení) x 1000

Metrika impresie v Google Ads môže poskytnúť cenné informácie pre zlepšenie reklamných kampaní. Okrem toho, že vám ukáže, ako často sa reklamy zobrazujú, môžete ju využiť aj na vyhodnotenie efektivity a testovanie rôznych variantov reklám. Ak máte napríklad vysoký počet impresií, ale nízky počet kliknutí, môžete skúsiť zmeniť text, obrázky alebo ponuky v reklamnej kampani a porovnať účinnosť týchto zmien na základe metriky impresie.

2. Kliknutia

Kliknutia je metrika v Google Ads, ktorá definuje, koľkokrát používatelia klikli na reklamný odkaz v reklame. Meranie kliknutí umožňuje sledovať úspešnosť a výkonnosť reklamných kampaní a poskytuje informácie o tom, koľko návštevníkov ste získali pomocou reklamy. Metrika kliknutia je dôležitým ukazovateľom pri vyhodnocovaní efektívnosti reklamy a jej účinnosti.

Na meranie nákladov za kliknutia používame v Google Ads metriku priemerná cena za kliknutie (priem. CZK) z anglického average cost per click (Avg. CPC). Táto metrika sa vypočíta jednoduchým vydelením celkových nákladov na kampaň počtom kliknutí, ktoré dosiahla.

Vzorec na vypočítanie priem. CZK: Celkové výdavky/Počet kliknutí

Priemerná CZK je dôležitým ukazovateľom účinnosti kampane, pretože odráža to, koľko peňazí musíte zaplatiť za jedno kliknutie na reklamu. Priemernú CZK ovplyvňuje mnoho faktorov, ako napríklad konkurencia, relevancia a kvalita reklamy či populárnosť kľúčových slov.

3. Cena

Cena je všeobecná metrika, ktorá predstavuje celkové výdavky na reklamnú kampaň. Na úrovni kampane môžete určiť jej hranicu, a to pomocou nastavenia denného rozpočtu. Za jeden mesiac nebudú vaše výdavky na kampaň vyššie ako je váš denný rozpočet vynásobený priemerným počtom dní v mesiaci. Niektoré dni môžete minúť menej a taktiež vaše výdavky môžu prekročiť priemerný denný rozpočet v dňoch, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou prinesú viac kliknutí či konverzií. 

4. Metrika PNO (Podiel nákladov na obrate)

PNO je percentuálna metrika, ktorá reflektuje efektivitu reklamných kampaní. Táto hodnota ukazuje, koľko percent z celkového obratu alebo tržby ste investovali do reklamy, ktorá prispela k vytvoreniu daného obratu. PNO je často využívané najmä v e-commerce, kde je možné merať konverzie v reálnych finančných hodnotách. Samotný Google Ads túto konkrétnu metriku neposkytuje. Je však možné si ju ľahko vytvoriť pomocou vlastných stĺpcov.

Na vytvorenie musíte vedieť vzorec na jej výpočet: (Náklady/Tržby) x 100

PNO je obľúbenou metrikou pre svoju relatívnu jednoduchosť a schopnosť poskytnúť rýchly prehľad o tom, či dosahujete zisk. Jej hodnota je kľúčovým ukazovateľom, ktorý by mal byť stanovený v súlade s očakávaným ziskom z reklamnej kampane a s ohľadom na marže bez toho, aby zbytočne obmedzoval potenciál rastu.

5. Metrika ROAS (Return on ad spend)

ROAS je percentuálna metrika, ktorá meria návratnosť investícií do reklamy. Táto hodnota ukazuje, koľko peňazí generujete za každé utratené euro na reklamu. Podobne ako PNO, aj táto metrika je často využívaná v e-commerce prostredí. Rozdiel medzi PNO a ROAS spočíva v tom, že PNO vyjadruje podiel nákladov na tržbách, zatiaľ čo ROAS vyjadruje podiel tržby a nákladov.

Vzorec na výpočet ROAS: (Tržby/Náklady) x 100

Google Ads umožňuje aktivovať ponuky cieľového ROAS pri nastavovaní reklamných kampaní v Google Ads. To umožňuje systému automaticky optimalizovať rozdelenie rozpočtu medzi rôzne reklamné skupiny alebo kľúčové slová tak, aby dosiahol stanovenú cieľovú návratnosť.

Prečítajte si tiež článok: Šupa technika: Ako sme dosiahli ROAS 3 096 % z produktových kampaní cez BlueWinston.

6. Metrika CPA (Cost per action/Acquisition)

Cost per Action (CPA) predstavuje metriku v rámci Google Ads, ktorá detailne meria náklady spojené s dosiahnutím konkrétnej akcie, resp. konverzie na webových stránkach. Táto akcia alebo konverzia môže zahŕňať rôzne udalosti, ako sú nákupy, vyplnenie formulárov, sťahovanie aplikácií a ďalšie cieľové akcie, ktoré boli stanovené ako kľúčové pre úspech reklamnej kampane.

CPA je tiež cenným nástrojom pre lead generation klientov, pretože umožňuje vyhodnotiť náklady na získanie potenciálneho záujemcu.

Vzorec na výpočet CPA: Celkové výdavky/Konverzie

Výber, resp. stanovenie optimálnej CPA, závisí od vašich obchodných cieľov, ziskovosti a rozpočtu kampane.

7. Metrika CTR (Click-through rate)

CTR (miera prekliku) je percentuálna metrika, ktorá vyjadruje pomer počtu kliknutí na vašu reklamu k celkovému počtu jej zobrazení (impresií). Je to dôležitý ukazovateľ účinnosti reklamnej kampane a pomáha vám vyhodnotiť, ako dobre reagujú používatelia na reklamu. Vyššia miera prekliku zvyčajne naznačuje, že reklama je relevantná a zaujímavá pre cieľovú skupinu, čo v konečnom dôsledku vedie k vyššiemu počtu konverzií. 

Vzorec na výpočet CTR: Kliknutia/Impresie x 100

Znižovanie CTR môže byť vážnym signálom, že by ste mali zvážiť úpravy v rámci danej kampane. Môže ísť napríklad o prípad, keď sa vo vyhľadávacej sieti začnete zobrazovať na nerelevantné kľúčové slová. Metrika CTR môže ovplyvňovať aj reklamné výdavky, keďže vyššia miera prekliku môže znamenať nižšiu cenu za klik z dôvodu, že je reklama relevantnejšia a má tým pádom aj lepšie skóre kvality. 

8. Konverzie

Konverzie predstavujú hlavný cieľ našich marketingových snáh, pretože reprezentujú výsledok celého úsilia a dosiahnuté ciele. Konverzie sú konkrétne akcie, ktoré používatelia vykonajú po kliknutí na reklamu. Konverziu môže predstavovať pri každom podniku iná cieľová akcia, ako napríklad nákup, inštalácia aplikácie, prihlásenie sa na odber newslettera a mnoho ďalších akcií. To, ktorú si zvolíte za cieľovú, závisí od vašich obchodných cieľov a očakávaní od reklamnej kampane.

Ak chcete merať a vyhodnocovať konverzie, je nevyhnutné vykonať konfiguráciu sledovania konverzií na vašom webe. Potom môžete v účte Google Ads vytvoriť konverznú akciu a aktivovať jej sledovanie pomocou nástroja Google Tag Manager. Tým získate dôležité informácie o tom, ako vaše reklamné kampane generujú požadované akcie a môžete lepšie hodnotiť úspešnosť investícií do reklamy.

9. Konverzný pomer

Konverzný pomer v Google Ads je metrika, ktorá vyjadruje percento používateľov, ktorí vykonali požadovanú konverziu alebo akciu na webe po kliknutí na reklamu. Táto metrika pomáha zhodnotiť efektivitu reklamných kampaní tým, že ukazuje, ako úspešne presviedčate používateľov, aby vykonali požadované akcie.

Vzorec na jeho výpočet: (Konverzie/Interakcie) x 100

Vyšší konverzný pomer znamená, že väčšia časť používateľov, ktorí kliknú na reklamu, vykonáva požadovanú akciu. Nižší konverzný pomer môže indikovať, že reklamné kampane potrebujú optimalizáciu alebo že je potrebné preveriť relevantnosť reklamy a cieľovej stránky.

Záver

V rámci Google Ads je dostupná široká škála metrík, v ktorých sa dá ľahko stratiť. Avšak, zameranie sa na kľúčové metriky umožňuje efektívne a rýchlo vyhodnocovať výsledky reklamných kampaní a následne vykonávať účinnú optimalizáciu, čo významne prispieva k dosiahnutiu vašich cieľov.