Definícia

ROAS je skratka pre návratnosť výdavkov na reklamu (z anglického return of ad spend). Využíva sa na meranie účinnosti reklamnej kampane. Vyjadruje sa v percentách a vďaka nej lepšie pochopíme, ako dobre fungujú kampane a v akej miere sa vracajú investície do reklamy.

ROAS funguje na princípe spočítavania výšky príjmov, ktoré sa vygenerujú za každú jednotku meny (rozumej euro) vynaloženej na reklamu.

Popis

Ako inzerent chcete mať istotu, že sa vám investícia do reklamy vráti. Jedným zo spôsobov, ako návratnosť merať, je použitie spomínaného ukazovateľa ROAS, teda „návratnosti výdavkov na reklamu“.

Môžeme o tom hovoriť ako o spôsobe merania účinnosti reklamnej kampane,  ktorý nám pomôže pochopiť, koľko výnosov generujeme za každé euro, ktoré vynaložíme na reklamu.

ROAS je užitočný aj pre porovnávanie výkonnosti rôznych reklamných kampaní a na určenie toho, ktoré kampane vykazujú najvyššiu návratnosť investície. Ak je ROAS vysoké, znamená to, že kampane generujú vysoké príjmy za množstvo peňazí vynaložených na reklamu. Ak je naopak ROAS nízke, znamená to, že kampane nie sú také výkonné, ako sa očakávalo, a bude ich potrebné optimalizovať alebo upraviť.

Sledovaním a analýzou ROAS môžeme prijímať informované rozhodnutia o tom, ako rozdeliť rozpočet na reklamu a ako optimalizovať svoje kampane, aby boli výkonnejšie. To nám môže pomôcť vyťažiť maximum z vášho reklamného úsilia a maximalizovať návratnosť investícií.

Ako zistíme ROAS?

Ak chceme vypočítať ROAS, jednoducho vydelíme celkové dosiahnuté príjmy z reklamy celkovou sumou vynaloženou na reklamu. Výsledok vynásobíme x 100, aby sme ho vyjadrili v percentách.

Prečítajte si tiež case study Šupa technika: Ako sme dosiahli ROAS 3 096 % z produktových kampaní cez BlueWinston od nášho marketing strategy consultanta Maroša Mokošáka.

Príklad

Na reklamnú kampaň sa vynaloží 100 € a vygeneruje sa 500 € príjmov, ROAS kampane tak bude 500/100 = 5. To znamená, že za každé euro, ktoré sa minulo na reklamu, sme dosiahli príjem 5 €. Vyjadrením v percentách by hodnota ROAS bola 500 % (5 x 100).