Každý klik a interakcia na vašej webovej stránke môže poskytnúť množstvo informácií o správaní používateľov, preto by ich meranie a vyhodnocovanie malo byť dôležitým krokom k úspechu v online podnikaní. 

Sledovanie webovej analytiky sa s príchodom Google Analytics 4 posunulo na inú úroveň. Nezmenilo sa len používateľské rozhranie, ale aj samotné reporty, ktoré podporujú hlbšie pochopenie používateľského správania a poskytujú cenné informácie, ktoré viete využiť napríklad aj pri správe a optimalizácii vašich PPC kampaní.

V tomto článku vám predstavíme 5 dôležitých a nápomocných reportov v Google Analytics 4, ktoré sú dobrým miestom, kde hľadať použiteľné dáta. 

1. Acquisition Overview report (Prehľad akvizícií) 

Tento report vám umožní odhaliť úspech vašich marketingových aktivít pri získavaní nových používateľov vášho webu. Pomocou informácií z reportu môžete vidieť, aká časť vašej návštevnosti pochádza z platených a neplatených kanálov. Taktiež poskytne informácie o efektivite kampaní zameraných na opätovnú interakciu, sledujúc, či úspešne priťahujú používateľov späť. Na základe týchto dát budete schopní posúdiť, či je vhodné pokračovať v súčasných marketingových stratégiách, alebo ich prípadne prispôsobiť podľa potrieb a vývoja trhu.

Ak chcete nájsť tento report, prejdite do časti Reports > Acquisition > Overview:

Report v GA4 Acquisition Overview

Pri prezeraní záložky Acquisition v Google Analytics 4 máte možnosť preskúmať ďalšie detaily kliknutím na User alebo Traffic acquisition, ktoré sú na obrázku nižšie vyznačené červeným rámčekom. Tu nájdete informácie o počte používateľov, ich zapojení a úspešnosti konverzií na vašej webovej stránke.

Sekcia User Acquisition poskytuje detaily o zdrojoch návštevnosti v súvislosti s aktivitou používateľov. Na druhej strane, Traffic Acquisition sa zameriava na relácie viac ako na samotných používateľov.

Acquisition v GA4

2. Interests Segment report

Interests Segment report ponúka informácie o záujmoch návštevníkov vašej webovej stránky. Google na sprostredkovanie reportu využíva rôznorodé údaje získané z Gmailu, správ aplikácií, prehliadania internetu a sledovania videí na YouTube na presné určenie osobných záujmov každého používateľa.

Vďaka tomuto reportu dokážete lepšie pochopiť správanie cieľového publika, a tak určiť najrelevantnejšie segmenty, podľa ktorých môžete optimalizovať vaše kampane.

Kľúčové výhody:

  • Umožňuje odhalenie segmentov a ich zoradenie podľa výnosu a konverzného pomeru.
  • Optimalizácia segmentov/publík v existujúcich kampaniach Google Ads.

Zobrazenie reportu v Google Analytics 4:

Report predvolene zobrazuje údaje podľa krajiny. Ak chcete zobraziť prehľad záujmov, kliknite na šípku nadol podľa krajiny a vyberte položku Interests (Záujmy).

Interests Segment report v GA4 Interests Segment report v GA4

3. Landing page report

Landing page report v Google Analytics 4 vám poskytuje prehľad o tom, na ktoré webové stránky sa návštevníci dostávajú ako prvé pri príchode na váš web. Tento report obsahuje dôležité údaje, vrátane počtu potenciálnych zákazníkov získaných z prvej stránky, na ktorú sa používateľ dostane. Okrem toho umožňuje sledovať, koľko ľudí navštívi vašu stránku a interaguje s ňou v porovnaní s tými, ktorí ju opustia bez ďalšej interakcie.

Kľúčové výhody:

  • Tieto dáta vám umožňujú identifikovať, ktoré stránky dosahujú dobré výsledky.
  • Pomôže pochopiť, ako ľudia objavujú váš obsah, a ktoré z vašich webových stránok k tomu najviac prispievajú.

Zobrazenie reportu v Google Analytics 4:

Ak chcete nájsť tento report, prejdite do časti Reports > Engagement > Landing page:

Landing page report v GA4

4. Ecommerce Purchases report

Tento report je nevyhnutným nástrojom pri analýze výsledkov e-commerce. Jeho využitím môžete pochopiť nákupné správanie vašich zákazníkov a objaviť príležitosti na efektívnu optimalizáciu vašej e-commerce stratégie vrátane kampaní.

Ak chcete nájsť tento report v Google Analytics 4, prejdite do časti Reports > Monetization > Ecommerce purchases:

Ecommerce purchases report v GA4

Report poskytuje údaje o úspešnosti predaja vo vašom online obchode prostredníctvom nasledujúcich metrík: Items viewed (Zobrazenie položiek), Items added to cart (Položky pridané do košíka), Items purchased (Zakúpené položky), Item revenue (Výnosy z položiek).

Items v GA4

Najefektívnejšie porozumiete nákupnému správaniu návštevníkov vášho internetového obchodu, keď tieto metriky analyzujete a porovnávate medzi sebou. Môžete ich preskúmať nielen pre konkrétne produkty, ale aj pre celé produktové kategórie. Aby ste to dosiahli, stačí kliknúť na šípku v hornej časti tabuľky s údajmi a vybrať, podľa čoho chcete zobraziť príslušné metriky.

Ecommerce purchases report Item name v GA4

5. Conversion path report

V rámci Google Analytics 4 poskytuje Conversion path Report prehľad o interakciách, ktoré používateľ absolvuje na ceste k dosiahnutiu konverzie. Tento report umožňuje detailne analyzovať kroky používateľov, ich interakcie a prínos jednotlivých kanálov pri procese dosahovania konverzie.

Jeho dôležitosť spočíva v tom, že pomáha identifikovať kľúčové oblasti na ceste, na ktoré je potrebné zamerať sa s cieľom zvýšiť a urýchliť konverzie. 

Ak chcete nájsť tento report, prejdite do časti Advertising > Attribution > Conversion paths:

Conversion path report v GA4

Google Analytics 4 spojil grafy konverzných ciest do jedného prehľadného reportu s dvomi hlavnými časťami: vizualizáciou údajov a tabuľkovým prehľadom.

Vizualizačná časť, ako je znázornené na priloženom obrázku, umožňuje identifikovať kľúčové cesty vedúce ku konverzii. Graf zahrňuje tri hlavné kategórie: Early touchpoints (Skoré interakcie), Mid touchpoints (Stredné interakcie) a Late touchpoints (Posledné interakcie). Jeho cieľom je jasne ukázať, ako každý kanál vytvára a prispieva ku konverzným aktivitám v priebehu celého nákupného procesu zákazníka.

Kľúčové cesty vedúce ku konverzii

Tabuľka údajov na obrázku vyššie zobrazuje cesty používateľov pred dosiahnutím konverzií a súčasne poskytuje informácie o nasledujúcich metrikách: Conversions (Konverzie), Purchase revenue (Výnosy z nákupu), Days to conversion (Dni do konverzie), Touchpoints to conversion (Interakcie na konverziu).

Analýzou grafov, metrík, interakcií a kanálov, ktoré sú spojené s konverziami, získavate dôveryhodné údaje, na základe ktorých môžete vylepšiť celkovú používateľskú skúsenosť a dosiahnuť zvýšenie počtu konverzií na vašej webovej stránke.

Zhrnutie

Tieto dôležité Google Analytics 4 reporty otvárajú dvere k efektívnemu spravovaniu PPC kampaní. Od získavania nových používateľov cez analýzu záujmov, správania a nákupov po sledovanie konverzných ciest poskytujú cenné informácie, ktoré sú pre vás kľúčové a extrémne nápomocné.

Google Analytics 4 nie je len nástroj na meranie, ale aj prostriedok na lepšie porozumenie používateľského správania, umožňujúci prispôsobenie stratégií podľa potrieb a trendov trhu. Vývoj v oblasti webovej analytiky s Google Analytics 4 otvára nové perspektívy a príležitosti, ktoré môžu mať kľúčový vplyv na online úspech.