Definícia

Rada pre reklamu je združenie etickej samoregulácie reklamy, ktorej členovia sa zaviazali k dodržiavaniu Etického kódexu reklamnej praxe a upevňovaniu dobrého mena reklamy. Cieľom je presadiť na území Slovenskej republiky slušnú reklamu, pričom okrem vzdelávania v tejto oblasti a novelizácie pravidiel reklamnej praxe prijíma aj externé podnety súvisiace s možným porušením etického kódexu. 

Popis

Reklama je bežná súčasť našich životov, nakoľko sa s ňou stretávame takmer všade – popri cestách, počas prechádzky po meste, v televízii, mobile, v obchodoch atď. Má nepopierateľný vplyv na vnímateľa, nakoľko formuje jeho názory, preferencie, dokonca aj hodnoty. V roku 1995 vznikla na Slovensku Rada pre reklamu, ktorá zohráva poprednú úlohu v regulácii reklamy s cieľom chrániť prijímateľa reklamy pred klamstvom či porušovaním etických noriem.

Subjekty využívajúce reklamu ako formu vlastnej prezentácie by mali dodržiavať nariadenia plynúce z Etického kódexu reklamnej praxe, avšak môže sa stať, že dôjde k jeho porušeniu. V tomto prípade sťažnosti posudzuje arbitrážna komisia, ktorá je zložená z odborníkov marketingu, práva, psychológie a ďal., ktorí po posúdení sťažnosti vydajú nález. V prípade, ak sťažnosť bola opodstatnená, subjekt, ktorý uviedol posudzovanú reklamu na trh, je vyzvaný k tomu, aby ju stiahol.

Okrem prichádzajúcich externých sťažnosti, Rada pre reklamu pravidelne monitoruje reklamné kampane a vykonáva vzdelávaciu činnosť v snahe o rozširovanie povedomia o reklamnej etike.

Rada pre reklamu zastupuje svojich členov v EASA – The European Advertising Standards Alliance.

Reklama má rozsiahly spoločenský dopad, ktorý ovplyvňuje správanie človeka nielen v rámci konzumu, ale má dosah aj na jeho hodnoty a vlastné vnútorné prežívanie (napr. ideály krásy), preto je potrebné, aby reklamná prax bola regulovaná a stál nad ňou dozorný orgán.