Definícia

Metrika je kvantitatívny ukazovateľ, ktorý definuje výkonnosť rôznych aktivít, akými sú napríklad stratégia alebo kampaň. Ide o údaje, ktoré je možno merať a na ktoré sa pýtame otázkou „Koľko?“.

Analýzou týchto metrík môžu obchodníci identifikovať oblasti na zlepšenie a upraviť svoje marketingové stratégie, aby zvýšili efektivitu a dosiahli svoje obchodné ciele.

Popis

Metriky sa používajú na sledovanie a analýzu údajov v priebehu času a na identifikáciu silných a slabých oblastí. Bežné marketingové metriky zahŕňajú náklady na získanie zákazníka, návratnosť investícií (ROI), miery konverzie, návštevnosť webových stránok, zapojenie sociálnych médií a pod. 

Sledovaním metrík a zistených údajov môžu podniky robiť rozhodnutia o alokácii zdrojov, zlepšovaní procesov a strategickom plánovaní. Okrem sledovania úspešnosti marketingových aktivít metriky umožňujú spoznať vašich zákazníkov na hlbšom leveli.

Nastavenie sledovania metrík je v každom podniku individuálne, keďže ciele, marketingové stratégie, kanály a komunikované kampane sa na projektoch líšia.

Príklad

Metriky, ktoré zvykneme najčastejšie sledovať na webových stránkach:

  • Počet návštev (sessions) (nových aj opakujúcich sa)
  • Bounce rate
  • Miera prekliku (CTR)
  • Stiahnutia dokumentu
  • Konverzný pomer
  • Čas strávený na stránke

Okrem metrík spomenutých vyššie, je potrebné sústrediť sa aj na metriky, ktoré reprezentujú obchodný prínos z kampaní a aktivít, ktorým sa venujete. Medzi takéto metriky patria napríklad:

Ukážky metrík, ktoré možno sledovať

Ukážky metrík, ktoré možno sledovať napr. v nástroji Google Analytics