Definícia

Report je dokument, ktorý obsahuje dôležité metriky týkajúce sa výsledkov marketingových aktivít a ich vývoj za určité časové obdobie. Jeho cieľom je zhromaždiť, interpretovať a odprezentovať relevantné dáta a informácie, čo umožňuje vyhodnotiť výkonnosť stratégií či kampaní a identifikovať oblasti na zlepšenie.

Popis

Report sa spravidla vzťahuje na pravidelné marketingové stretnutia, najčastejšie na kvartálnej alebo mesačnej báze, kde sa vyhodnocujú výsledky za predchádzajúce obdobie a navrhujú ďalšie akčné kroky. Väčšinou býva zvlášť vytvorený pre jednotlivé marketingové kanály, akými sú napríklad obsahový marketing, PPC, SEO či sociálne siete. Jeho rozsah a forma sa môžu líšiť aj v závislosti od platformy, na ktorej je report vytváraný. Najčastejšie používaným a najznámejším nástrojom na tvorbu reportov je Looker Studio od Googlu.

Avšak, bez ohľadu na jeho konkrétnu podobu, report nám umožňuje:

 • Zhodnotiť náklady na marketing a ich alokáciu.
 • Zosúladiť marketingový a obchodný tím.
 • Robiť rozhodnutia založené na dátach.
 • Zistiť, ktoré marketingové kanály sú najvýkonnejšie.
 • Identifikovať oblasti na zlepšenie.

V každom marketingovom reporte by malo byť uvedené reportovacie obdobie, relevantné dáta a zhrnutie výsledkov s ďalšími navrhovanými krokmi. Pri vytváraní reportu je dôležité mať na pamäti, že nemusí obsahovať všetky dostupné dáta, ale mal by sa zamerať na tie najdôležitejšie a kľúčové informácie. 

Príklad

Aby sme to lepšie ilustrovali, uvedieme príklad toho, čo všetko by malo byť obsiahnuté v pravidelnom mesačnom SEO reporte:

 1. Aké aktivity sa počas mesiaca vykonávali?
 2. Akú organickú návštevnosť ste získali na svojom webe?
 3. Z ktorých krajín pochádzajú vaši návštevníci?
 4. Ktoré kľúčové slová privádzajú návštevníkov na váš web?
 5. Zvýšil sa alebo znížil počet spätných odkazov na váš web?
 6. Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov a ďalšie odporúčané kroky.