Vývoj slovenského e-commerce trhu bol v predchádzajúcich mesiacoch a rokoch značne ovplyvnený rôznymi trhovými faktormi. Po výrazne rastúcom období v pandemických rokoch 2020 a 2021 sa situácia viac-menej zastabilizovala a v pomerne veľkom množstve segmentov vidíme aj negatívne medziročné výsledky. Inak tomu nie je ani v segmente nábytku, na ktorý sa hlbšie pozrieme z pohľadu vývoja elementárnych dát vyhľadávania v prvom polroku 2023. 

V danom kontexte treba ešte dodať, že dáta o vyhľadávaní, samozrejme, nekorešpondujú priamo úmerne s vývojom daného e-commerce segmentu či kategórie z pohľadu množstva objednávok.

Vývoj kategórie nábytku za prvý polrok 2023

Vývoj kategórie nábytku vo všeobecnosti

Podľa dát z Heureky bol e-commerce trh s nábytkom v roku 2022 v medziročnom poklese na úrovni 17 %. Negatívny vývoj podľa dát, ktoré nájdete v tomto článku, pretrváva aj tento rok. Ako môžeme vidieť na dátach objemu vyhľadávania kľúčových slov súvisiacich s nábytkom, (všeobecne) evidujeme tento rok v prvom polroku pokles približne o 9 % YoY. 

Graf č. 1: Medziročný vývoj vyhľadávania nábytku v prvom polroku:

Medziročný vývoj vyhľadávania nábytku v prvom polroku

Pozn.: Graf znázorňuje objem vyhľadávania kľúčových slov ako napr. nábytok v prvom polroku 2023 (tmavá červená) vs 2022 (svetlá červená). 

Zdroj: Google Keyword Planner

Na grafe vyššie môžeme vidieť najvýraznejší pokles v januári, kedy medziročne poklesol objem vyhľadávania až o takmer 19 %. Následne sa situácia mierne zastabilizovala, vo februári bol pokles približne na úrovni 8 % a o mesiac neskôr boli medziročné čísla z pohľadu dopytu vo vyhľadávaní takmer identické. Od apríla sme opäť zaznamenali pokles takmer 10 %, v máji 6 % a v júni bol pokles na úrovni 2 %. 

Vzhľadom ale na šírku a rôznorodosť segmentu nábytku sme sa na tieto dáta pozreli aj granulovane po niektorých nosných kategóriách. Dáta k týmto top vybraným kategóriám nájdete nižšie.

Vývoj kategórie sedačiek

Graf č. 2: Medziročný vývoj vyhľadávania v kategórii sedačiek v prvom polroku:

Medziročný vývoj vyhľadávania v kategórii sedačiek v prvom polroku

Pozn.: Graf znázorňuje objem vyhľadávania kľúčových slov ako napr. sedačky v prvom polroku 2023 (tmavá červená) vs 2022 (svetlá červená). 

Zdroj: Google Keyword Planner

Na grafe môžeme vidieť v princípe identickú trendovú líniu ako tomu je v prípade nábytku vo všeobecnosti. Najväčší medziročný pokles bol v januári, následne sa čísla v marci stabilizovali a od apríla boli medziročné objemy vyhľadávania opäť v poklese. 

Vývoj kategórie postelí

Graf č. 3: Medziročný vývoj vyhľadávania v kategórii postelí v prvom polroku:

Medziročný vývoj vyhľadávania v kategórii postelí v prvom polroku

Pozn.: Graf znázorňuje objem vyhľadávania kľúčových slov ako napr. postele v prvom polroku 2023 (tmavá červená) vs 2022 (svetlá červená). 

Zdroj: Google Keyword Planner

V prvej polovici tohto roka nastal zaujímavý vývoj v kategórii postelí. V januári sme zaznamenali medziročný pokles až o 16,5 %, čo naznačovalo výrazné zníženie objemu vyhľadávania oproti minulému roku. Januárový pokles je síce značný, avšak pri kategórii postele bol lepší ako pri segmente nábytku ako celku, a to o 2,5 percentuálneho bodu. Trend pokračoval aj vo februári s poklesom 4,1 %. 

Situácia sa zlepšila v marci, pričom sa poklesy stabilizovali. Následne počas ďalších sledovaných mesiacov vývoj vyhľadávania tejto kategórie klesal veľmi podobným tempom, a to 3,3 % v priemere za každý mesiac.

Vývoj kategórie pohoviek

Graf č. 4: Medziročný vývoj vyhľadávania v kategórii pohoviek v prvom polroku:

Medziročný vývoj vyhľadávania v kategórii pohoviek v prvom polroku

Pozn.: Graf znázorňuje objem vyhľadávania kľúčových slov ako napr. pohovky v prvom polroku 2023 (tmavá červená) vs 2022 (svetlá červená).

Zdroj: Google Keyword Planner

Celkovo sme za prvú polovicu tohto roku zaznamenali medziročný pokles objemu vyhľadávania v kategórii pohoviek o 7,6 %. Aj táto kategória čelila výzvam v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Najväčší pokles sme zaznamenali v januári, kedy objem vyhľadávania klesol až o 20,2 %. Február bol v tejto kategórii takisto mesiacom poklesu, avšak oveľa menšieho, pričom marec priniesol zvýšenie objemu vyhľadávania o 9,5 %. V marci sa dokonca objem vyhľadávania v kategórii pohoviek vyvíjal oveľa lepšia ako celkový objem vyhľadávania nábytku ako celku, a to o 9,5 percentuálneho bodu. Nasledujúce sledované mesiace sme však znovu zaznamenali aj v tejto kategórii poklesy objemu vyhľadávania.

Vývoj kategórie skríň a komôd

Graf č. 5: Medziročný vývoj vyhľadávania v kategórii skríň a komôd v prvom polroku:

Medziročný vývoj vyhľadávania v kategórii skríň a komôd v prvom polroku

Pozn.: Graf znázorňuje objem vyhľadávania kľúčových slov ako napr. skrine a komody v prvom polroku 2023 (tmavá červená) vs 2022 (svetlá červená).

Zdroj: Google Keyword Planner

Za prvú polovicu tohto roka sme zaznamenali medziročný pokles o 1,1 % v objeme vyhľadávania kategórie skríň a komôd. Vývoj tejto kategórie nekorešpondoval s poklesmi v už spomenutých kategóriách a jej pokles bol značne nižší.

Január bol už klasicky aj pre túto kategóriu mesiacom poklesov, pričom objem vyhľadávania tejto kategórie poklesol o 13,6 %. Febuár a marec priniesli výrazné nárasty objemu vyhľadávania oproti roku 2022. 

Mesiac apríl so sebou priniesol pokles vyhľadávania, ale iba o 1,1 %. Máj a jún so sebou priniesli nárasty v priemere o 2,5 %.

Vývoj kategórie kuchýň

Graf č. 6: Medziročný vývoj objemu vyhľadávania v kategórii kuchýň v prvom polroku:

Medziročný vývoj objemu vyhľadávania v kategórii kuchýň v prvom polroku

Pozn.: Graf znázorňuje objem vyhľadávania kľúčových slov ako napr. kuchyne v prvom polroku 2023 (tmavá červená) vs 2022 (svetlá červená).

Zdroj: Google Keyword Planner

V prvej polovici tohto roka sme zaznamenali zaujímavý trend v kategórii kuchýň. Celkový medziročný pokles tejto kategórie dosiahol 16,2 %, čo je významným znížením oproti minulému roku. Poďme sa pozrieť na jednotlivé mesiace a ich vývoj.

Január a február so sebou priniesli poklesy objemu vyhľadávania v priemere o 21 %. Marec bol takisto o poklesoch, avšak o oveľa menších, a to na úrovni 2,4 %.

Táto kategória takisto zaznamenala pokles v objeme vyhľadávania najmä v apríli, máji a júni, a to v priemere o 15 %.

Ak porovnáme kategóriu kuchýň a segment nábytku ako celku, vieme s určitosťou povedať, že vývoj objemu vyhľadávania kategórie kuchýň bol horší.

Zhodnotenie a interpretácia

Z vyššie uvedených dát o objeme vyhľadávania je zrejmé, že kategórie ako kuchyne a sedačky zaznamenali významné medziročné poklesy, zatiaľ čo kategória skrine a komody sa drží pomerne stabilne. Niektoré kategórie, ako postele a pohovky prešli v prvých mesiacoch roka zmiešaným vývojom s poklesmi a nárastmi v objeme vyhľadávania. 

Trendy jednotlivých kategórií kopírovali trend objemu vyhľadávania celkového segmentu nábytku až na pár výnimiek, ako napríklad skrine a komody. S určitosťou však vieme povedať, že prvý polrok roku 2023 bol o poklesoch, ktoré sa nachádzali v intervale od 1,1 % až po 16,2 %. Nižšie v tabuľke č. 1 je možné vidieť zosumarizované medziročné dáta.

Najlepším mesiacom pre väčšinu z pozorovaných kategórií bol práve mesiac marec, pričom najhorším mesiacom, teda mesiacom s najväčším poklesom vyhľadávania, bol január

Tabuľka č. 1: Zhrnutie výsledkov medziročných zmien vo vyhľadávaní jednotlivých kategórií nábytku v %:

Mesiac/Kategória Január Február Marec Apríl Máj Jún
Nábytok všeobecne -18.8 -8.3 -0.4 -9.8 -5.8 -2.3
Sedačky -20.2 -9.9 -1.6 -11.1 -10.4 -7.6
Postele -16.5 -4.1 4.9 -3.9 -3.7 -2.3
Pohovky -20.2 -5.5 9.5 -8.9 -5.5 -4.4
Skrine a komody -13.6 2 11.6 -1.1 2.7 2.3
Kuchyne -26.5 -16 -2.4 -17.2 -12.5 -13.4

Zdroj: Google Keyword Planner

Vývoj vyhľadávania brandových kľúčových slov vybraných predajcov nábytku za prvý polrok 2023

Okrem vývoja jednotlivých objemov vyhľadávania nábytku ako celku a jeho jednotlivých kategórií, sme analyzovali aj vývoj objemu vyhľadávania najväčších predajcov nábytku na Slovensku. V tomto kontexte však treba dodať, že vývoj vyhľadávania konkrétnych predajcov nezáleží len od samotného dopytu, ale tiež od toho, ako daná značka/predajca pracoval so svojou značkou z pohľadu marketingových aktivít.

Nižšie sme sa zamerali na týchto predajcov nábytku so silným postavením na trhu:

  • IKEA
  • Mobelix
  • XXXLutz
  • Kondela
  • Asko nábytok

Vývoj vyhľadávania značky IKEA

Graf č. 7: Medziročný vývoj objemu vyhľadávania značky IKEA v prvom polroku:

Medziročný vývoj objemu vyhľadávania značky IKEA v prvom polroku

Pozn.: Graf znázorňuje objem vyhľadávania kľúčového slova IKEA v prvom polroku 2023 (tmavá červená) vs 2022 (svetlá červená).

Zdroj: Google Keyword Planner

Značka IKEA, ktorá je známa svojimi nábytkovými riešeniami a doplnkami, čelila v prvom polroku 2023 rovnakým výkyvom v online prostredí. Medziročná zmena v objeme vyhľadávania tejto značky za prvých 6 mesiacov tohto roku klesla o 5,1 %.

Január bol horším mesiacom z pohľadu vývoja, pričom bol zaznamenaný výrazný pokles o 10,8 %. Február sa niesol v duchu nižšieho poklesu, a to o 4,6 %. Marec a apríl mali v priemere pokles o 6,3 %. V máji klesal objem vyhľadávania o 0,5 %, pričom jún priniesol pokles o 6 %.

Celkovo je dôležité poznamenať, že tieto čísla sú jedny z najlepších z pozorovaných predajcov. V porovnaní s ostatnými predajcami a takisto aj objemom vyhľadávania jednotlivých nábytkových kategórií, je pokles percentuálne oveľa nižší. 

Vývoj značky Mobelix

Graf č. 8: Medziročný vývoj objemu vyhľadávania značky Mobelix v prvom polroku:

Medziročný vývoj objemu vyhľadávania značky Mobelix v prvom polroku

Pozn.: Graf znázorňuje objem vyhľadávania kľúčového slova Mobelix v prvom polroku 2023 (tmavá červená) vs 2022 (svetlá červená).

Zdroj: Google Keyword Planner

Ako ďalšieho predajcu sme analyzovali Mobelix. Medziročná zmena v objeme vyhľadávania tejto značky za prvých 6 mesiacov tohto roku klesla o takmer 20 %, konkrétne o 19,9 %, čo je o 14,8 percentuálneho bodu vyšší prepad ako v prípade značky IKEA.

Január aj pre Mobelix znamenal pokles medziročného objemu vyhľadávania, a to až o 29,2 %. Február, marec a apríl boli takisto o poklesoch v priemere na úrovni 17 %.

Máj pokračoval v podobnom trende s poklesom o 16,3 %. Jún ukončil prvý polrok s poklesom o 17 %. V porovnaní so značkou IKEA bol na tom Mobelix horšie z pohľadu vyhľadávania a záujmu o značku. Čísla naznačujú, že IKEA bola v tomto období oveľa odolnejšia voči trhovým výzvam a pravdepodobne lepšie pracovala so svojou značkou, čím si dokázala zabezpečiť nižšie medziročné výkyvy. 

Vývoj značky XXXLutz

Graf č. 9: Medziročný vývoj objemu vyhľadávania značky XXXLutz v prvom polroku:

Medziročný vývoj objemu vyhľadávania značky XXXLutz v prvom polroku

Pozn.: Graf znázorňuje objem vyhľadávania kľúčového slova XXXLutz v prvom polroku 2023 (tmavá červená) vs 2022 (svetlá červená).

Zdroj: Google Keyword Planner

Ani XXXLutz sa nevyhol poklesom záujmu vo vyhľadávaní. Medziročná zmena v objeme vyhľadávania tejto značky klesla o 14,2 %.

Január priniesol pokles o 20 %, február klesal o 17,8 %, pričom v marci sa pokles vyrovnal a bol na úrovni iba 0,7 %, čo je výrazne lepšie v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi.

Apríl však priniesol ďalší pokles objemu vyhľadávania o 17,2 %. Máj bol pre XXXLutz zatiaľ najťažším mesiacom, pretože objem vyhľadávania klesal o 21 %. Jún zaznamenal už len znížený pokles objemu vyhľadávania, a to 3,8 %.

Vývoj značky Kondela

Graf č. 10: Medziročný vývoj vyhľadávania značky Kondela v prvom polroku:

Medziročný vývoj vyhľadávania značky Kondela v prvom polroku

Pozn.: Graf znázorňuje objem vyhľadávania kľúčového slova Kondela v prvom polroku 2023 (tmavá červená) vs 2022 (svetlá červená).

Zdroj: Google Keyword Planner

Medziročná zmena objemu vyhľadávania brandových kľúčových slov Kondela klesla o 25 %, a tým zastáva prvenstvo medzi všetkými značkami, na ktoré sme sa v tomto článku pozreli. 

V januári objem vyhľadávania klesal na úrovni 38,7 %. Február a marec zaznamenali poklesy na priemernej úrovni 21 %. V apríli sa však situácia zhoršila, pričom objem vyhľadávania klesol o 25,9 %, v máji o 16,4 % a v júni o 9,7 %.

Predajcovi Kondela sa v porovnaní s ostatnými obchodmi darilo z pohľadu objemu online vyhľadávania najmenej, respektíve zaznamenali sme najvyššie poklesy. Rozdiel medzi Kondelou a najlepším porovnaným obchodom z pohľadu online objemu vyhľadávania Ikeou v rámci medziročnej celkovej zmeny, je až 19,9 percentuálneho bodu.

Vývoj značky Asko nábytok

Graf. č 11: Medziročný vývoj objemu vyhľadávania značky Asko v prvom polroku:

Medziročný vývoj objemu vyhľadávania značky Asko v prvom polroku

Pozn.: Graf znázorňuje objem vyhľadávania kľúčového slova Asko v prvom polroku 2023 (tmavá červená) vs 2022 (svetlá červená).

Zdroj: Google Keyword Planner

Medziročná zmena v objeme vyhľadávania tohto obchodu za prvých 6 mesiacov tohto roku klesla o 16,8 %. V porovnaní s ostatnými obchodmi sa Asko nábytok výsledkami najviac podobá predajcovi XXXLutz, ktorý mal medziročnú zmenu objemu online vyhľadávania na úrovni 14,2 %. 

V januári klesol objem vyhľadávania o 22,9 %, vo februári o 17,6 % a v marci o 15,4 %. V apríli a máji tento pokles ešte viac stúpol, a to na priemernú úroveň 18 %. Jún prekvapil a jeho pokles bol len o 2 % nižší ako v roku 2022. 

Porovnávajúc výsledky Asko nábytok s IKEA, Mobelixom, XXXLutz a Kondela:

  • IKEA zaznamenala najmiernejší medziročný pokles o 5,1 %.
  • XXXLutz čelil poklesu o 14,2 %.
  • Asko nábytok zaznamenal pokles o 16,8 %.
  • Mobelix mierne prekonal Asko nábytok s poklesom o 19,9 %.
  • Kondela mala najvýraznejší pokles zo všetkých značiek, a to o 25 %.

Zhodnotenie a interpretácia

Podobné trendy ako pri segmente nábytku sme zaznamenali aj pri objeme vyhľadávania konkrétnych predajcov na Slovensku. Ako môžeme vidieť, najhorší prepad v objeme vyhľadávania bol v januári pre predajcu Kondela. V marci sa objem vyhľadávania pre dvoch predajcov skoro nezmenil. Tieto dáta nám ukazujú, že v prvom polroku 2023 objem vyhľadávania klesal oproti prvému polroku 2022. Celkové zhrnutie týchto zmien v objeme vyhľadávania je možné vidieť v tabuľke č. 2.

Mesiac január sa vyznačoval najväčšími prepadmi vo vyhľadávaní pre väčšinu z analyzovaných predajcov. Na druhej strane, marec bol často mesiacom, kedy sa prepady minimalizovali a stabilizovali. Takisto v mesiaci jún boli jednotlivé prepady objemu vyhľadávania pomerne nízke oproti začiatku roka.

Tabuľka č. 2: Zhrnutie výsledkov medziročných zmien vo vyhľadávaní jednotlivých značiek predajcov nábytku v %:

Mesiac/Brand Január Február Marec Apríl Máj Jún
IKEA -10.8 -4.6 -2.8 -9.8 -0.5 -6
Mobelix -29.2 -17.7 -16.3 -17.3 -16.3 -17
XXXLutz -20 -17.8 -0.7 -17.2 -21 -3.8
Kondela -38.7 -23.7 -19.8 -25.9 -16.4 -9.7
Asko -22.9 -17.6 -15.4 -18.2 -17.6 -2

Zdroj: Google Keyword Planner 

Záver 

Dáta, na ktoré sme sa pozreli v rámci článku, nám poskytujú cenné informácie o aktuálnom stave a trendoch trhu s nábytkom na Slovensku. O negatívnom vývoji trhu vypovedá jednak klesajúci záujem vo vyhľadávaní o jednotlivé nosné kategórie, ale tiež fakt, že väčšina predajcov so silným postavením na trhu zaznamenala z pohľadu vývoja vyhľadávania brandových kľúčových slov negatívny medziročný trend.