Definícia

Recruitment, v preklade nábor zamestnancov, je proces, ktorým organizácia hľadá, vyberá a prijíma nových pracovníkov na obsadenie voľných pozícií. Prebieha pod vedením oddelenia HR (human resources), ktoré zodpovedá za všetky personálne činnosti v organizácii. Zahŕňa širokú škálu aktivít, od definovania požiadaviek na pozíciu a propagácie voľných miest až po pohovory, výber a onboarding nových zamestnancov.

Popis

Cieľom recruitmentu je nájsť najvhodnejších kandidátov, ktorí spĺňajú požiadavky pozície a prispejú k úspechu organizácie. Efektívny recruitment je kľúčový pre budovanie silného a motivovaného tímu, ktorý dokáže dosahovať stanovené ciele.

Proces recruitmentu sa zvyčajne skladá z nasledovných krokov:

  • Analýza potrieb: Organizácia definuje požiadavky na pozíciu a profil ideálneho kandidáta.
  • Propagácia voľných miest: Voľné pozície sa propagujú rôznymi kanálmi, ako sú napríklad online platformy na hľadanie práce, inzeráty v médiách, sociálne siete, ako LinkedIn, a networkingové aktivity.
  • Výber kandidátov: Organizácia prijíma a posudzuje prihlášky kandidátov, zvyčajne prostredníctvom životopisovmotivačných listov.
  • Pohovory: Kandidáti, ktorí spĺňajú požiadavky, sú pozvaní na pohovory, kde sa podrobnejšie preverujú ich zručnosti, skúsenosti a motivácia.
  • Výber a onboarding: Na základe výsledkov pohovorov sa vyberie najvhodnejší kandidát a ten je následne prijatý do práce. Nový zamestnanec prechádza procesom onboardingu, v ktorom sa zoznamuje s organizáciou, jej kultúrou a prácou.

Efektívny recruitment si vyžaduje strategický prístup a využitie rôznych metód a nástrojov. Moderné trendy v recruitmentu zahŕňajú využívanie online platforiem na hľadanie práce, sociálnych sietí, video pohovorov a gamifikácie. Dôležitú úlohu zohráva aj budovanie značky zamestnávateľa a vytváranie atraktívnej pracovnej atmosféry, ktorá láka talentovaných kandidátov.

Prečítajte si tiež Viete, ako úspešne viesť pracovný pohovor?.