Definícia

HR (Human Resources) je oddelenie v organizáciách, ktoré je zodpovedné za riadenie ľudských zdrojov, teda zamestnancov. Zahŕňa aktivity ako nábor, školenie, odmeňovanie, hodnotenie zamestnancov a správa pracovných vzťahov.

Popis

HR alebo ľudské zdroje je kľúčové oddelenie v každej organizácii, ktoré sa zaoberá všetkým, čo súvisí so zamestnancami. Úlohy HR sú veľmi rozmanité a zahŕňajú rôzne aspekty manažmentu zamestnancov:

  • Nábor a výber zamestnancov: HR oddelenie má na starosti identifikovanie potrieb pracovných miest, zverejňovanie pracovných ponúk, výber kandidátov, vedenie pohovorov a nakoniec prijímanie tých najvhodnejších uchádzačov.
  • Školenie a rozvoj: HR zabezpečuje školenia pre nových zamestnancov, ako aj priebežné vzdelávanie a rozvoj pre súčasných zamestnancov, aby zlepšili svoje zručnosti a pripravili sa na nové úlohy alebo povýšenia.
  • Odmeňovanie a benefity: HR oddelenie navrhuje a spravuje platové štruktúry, odmeny a benefity, aby zabezpečilo, že zamestnanci sú spravodlivo odmeňovaní a motivovaní.
  • Hodnotenie výkonnosti: HR zavádza systémy na hodnotenie výkonnosti zamestnancov, aby zabezpečilo, že ich práca spĺňa očakávania a aby identifikovalo oblasti na zlepšenie.
  • Pracovné vzťahy: HR tiež rieši pracovné vzťahy a konflikty medzi zamestnancami a manažmentom, zabezpečuje dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a udržiava dobré pracovné prostredie.
  • Právne a etické záležitosti: HR oddelenie dohliada na to, aby organizácia dodržiavala všetky relevantné zákony a predpisy týkajúce sa zamestnania, ako aj etické normy a postupy.

Celkovo HR zohráva zásadnú úlohu v tom, aby organizácia fungovala efektívne, zamestnanci boli spokojní a motivovaní a aby sa dosiahli ciele organizácie.