Prechod z Universal Analytics na Google Analytics 4 je tento rok horúcou témou. Celé online prostredie sa postupne čoraz viac preorientováva na analýzu dát práve v tomto nástroji. Pozrieme sa preto na tzv. explore „reporty“ v GA4, prostredníctvom ktorých si vieme prácu s dátami zjednodušiť a zefektívniť.

Sekciu Explore nájdeme v základnom rozhraní jednoducho v ľavej časti pod sekciou „Reports“. Po kliknutí sa zobrazia na výber viaceré možnosti. Prvou z nich je čístý podklad (Blank), prostredníctvom ktorého môžeme začať úplne od nuly a urobiť si prieskum, resp. zostaviť report podľa našich kritérií. Omnoho jednoduchšie a aj účelnejšie je však využiť predpripravené šablóny, ktorých je momentálne sedem:

  1. Prieskum vo voľnom formáte (Free form)
  2. Prieskum lievika (Funnel exploration)
  3. Prieskum cesty (Path exploration)
  4. Prieskum prekrytia segmentov (Segment overlap)
  5. Prieskum používateľov (User explorer)
  6. Kohortový prieskum (Cohort exploration)
  7. Kumulovaná hodnota používateľa (User lifetime) 

Z pohľadu tvorby samotných reportov je potrebné pracovať v ľavej časti so sekciami „Variables“ (premenné) a „Tab Settings“ (nastavenia karty). Pri premenných definujeme všetko, čo je potrebné pri tvorbe reportu, teda segmenty, metriky a dimenzie, ktoré pridávame cez tlačidlo +. V „Tab Settings“ si zase stanovujeme techniku prieskumu a do tejto sekcie pridávame segmenty, dimenzie a metriky, ktoré si zadefinujeme v sekcii „Variables“. V princípe sekcia „Tab Settings“ slúži na samotnú konfiguráciu prieskumu, teda to, čo tu pridáme, uvidíme v konečnom výsledku na tzv. kartách, teda mieste, kde sa zobrazujú finálne reporty.

Kľúčovou pridanou hodnotou týchto šablón je jednoduchšia, prehľadnejšia a efektívnejšia práca s dátami, keďže v nich vieme využívať techniky nad rámec štandardných a momentálne dostupných reportov v Google Analytics 4. Nižšie sa bližšie pozrieme na štyri z nich, ktoré osobne považujem za najpotrebnejšie.

Cohort exploration

Kohortová analýza vo všeobecnosti predstavuje spôsob analyzovania dát, keď sa na zákazníkov/používateľov nepozeráme ako na jednu celistvú skupinu, ale rozdelíme si ju na viaceré kohorty, čiže menšie skupiny.

Pri konfigurácii kohortových prehľadov je potrebné definovať viaceré podmienky. Najprv definujeme prvú z nich, ktorú musí používateľ splniť, aby bol zahrnutý do kohorty (môže to byť napríklad prvý kontakt s vaším webom). Následne je potrebné určiť tzv. podmienku zotrvania, ktorú používateľ musí splniť, aby bol do kohorty zahrnutý. Rovnako dôležité je zadefinovať časový interval, pričom na výber sú tri možnosti – denný, týždenný a mesačný.

Na príklade nižšie môžete vidieť, že e-shop získal v týždni od 21. 8. 2022 celkovo 1 754 používateľov z platených Google kampaní, pričom sme z tejto kohorty v danom období získali 62 transakcií/nákupov. Na tabuľke je ďalej vidieť, že daná kohorta (1 754 používateľov) priniesla 18 nákupov aj nasledujúci týždeň (od 28. 8. 2022).

Cohort exploration v Google Analytics 4

Takýmto štýlom vieme efektívne vyhodnocovať aj konkrétne online kampane, prípadne sa môžeme pozrieť na opätovné nákupy danej skupiny používateľov, resp. kohorty, povedzme, v priebehu kalendárneho roka. Spôsobov využitia je naozaj veľa.

Segment overlap

Tento report umožňuje analyzovať, ako medzi sebou súvisia nami definované segmenty používateľov. Pokiaľ chcete začať s analýzou, v prvom kroku je si potrebné zadefinovať segmenty na základe určitých podmienok v časti „Segments“. Následne stačí „natiahnuť“ tri vami vybrané segmenty do časti „Segment comparisons“, vďaka čomu sa vytvorí diagram a, samozrejme, aj prehľadná tabuľka.

Segment overlap v Google Analytics 4

Ako môžete vidieť na obrázku vyššie, na diagrame prehľadne vidíme podiely Facebook a Google platených kampaní na celkových nákupoch a zároveň aj dané prieniky. Pozitívom je, že či už z diagramu, alebo zo samotnej tabuľky, môžeme vytvárať nové segmenty. V prípade diagramu stačí vybrať určitý prienik, prípadne umiestniť kurzor do vnútra segmentu. V tabuľke zas stačí vybrať v konkrétnom riadku daný segment (napr. Google CPC ONLY) a pravým klikom si vieme vytvoriť jednoducho ďalší segment, s ktorým vieme ďalej pracovať.

Funnel exploration

Funnely predstavujú výborný spôsob, ako môžete analyzovať interakcie používateľa, ktoré vedú ku konverzii. Vieme si takto vizualizovať „mikro konverzie“, ktoré v konečnom dôsledku vedú k hlavnej konverzii (napr. nákupu). V prípade e-shopu sú najštandardnejšie kroky prezretie produktu, pridanie do košíka, vstup do košíka a nákup. Do segmentu si v rozhraní môžeme pridať aj demografický segment či segment zariadení (napr. desktop) a vieme si tak porovnať správanie používateľov v jednotlivých krokoch podľa veku či zariadení. V prípade online kampaní si vieme napr. vizualizovať a porovnávať dáta ohľadom jednotlivých kampaní.

Výhodou konverzného lievika, resp. vo všeobecnosti lievika, je, že môžeme dáta vizualizovať aj na časovej osi a rovnako ako v prípade „Segment Overlap“ reportu tu vieme pracovať s vytváraním nových segmentov.

Funnel exploration v Google Analytics 4

Free form exploration

Ako vyplýva zo samotného názvu, ide o prieskumy vo voľnom formáte. Máme tak v podstate voľnú ruku pri konfigurácii a vieme si dáta vizualizovať v tabuľke či grafe. Voľný formát umožňuje okrem toho veľké množstvo konfigurácií. Môžeme napríklad porovnávať viaceré metriky vedľa seba, pracovať so segmentmi, filtrami a pod. Výhodou je aj to, že si v rámci konfigurácie môžeme vybrať nami preferovaný typ grafu.

Free form exploration v Google Analytics 4

V prípade, že chcete z dát vyťažiť čo najviac, využívanie explore reportov je nevyhnutnosťou. Okrem vyššie spomínaných možností GA4 ponúka aj prieskumy na vyhodnocovanie cesty používateľov či prieskum tzv. kumulovanej hodnoty používateľa. Vďaka všetkým týmto možnostiam si budete vedieť dáta ľahko, rýchlo a efektívne vizualizovať a hľadať tak rôzne súvislosti, ktoré by ste v štandardných reportoch nenašli.