Každý z nás sa raz dostane do životnej fázy, keď cíti, že je čas posunúť sa pracovne ďalej a vyskúšať nové výzvy a dobrodružstvá. Ak sa rozhodnete pre zmenu zamestnania, ako prvé musíte podať výpoveď. Je už na dohode so zamestnávateľom, či podáte výpoveď dohodou k určitému dátumu, alebo doručíte žiadosť o ukončenie pracovného pomeru. V oboch prípadoch vám pomôže náš návod, v ktorom zistíte, ako správne napísať výpoveď. Pre ešte jednoduchší odchod zo zamestnania sme pripojili aj vzor výpovede.

Podajte výpoveď správnym spôsobom

Všetky informácie ohľadom ukončenia zamestnania upravuje Zákonník práce, podľa ktorého musí mať výpoveď písomnú formu, môžete ju podať bez udania dôvodu, môžete ju odvolať a výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni doručenia výpovede.

V realite však výpovedná lehota býva na dohode so zamestnávateľom v prípade, ak chcete odísť skôr alebo, naopak, neskôr. Dĺžku svojej výpovednej lehoty nájdete aj v pracovnej zmluve. Štandardne sa pohybuje od jedného do troch mesiacov.

Ak sa vám nechce tráviť čas vypisovaním výpovede, môžete ju podať aj ústne a zamestnávateľ ukončí pracovný pomer písomnou dohodou ku konkrétnemu dátumu, na ktorom sa dohodnete. Je jedno, či podávate výpoveď písomnou formou vy, alebo zamestnávateľ, musia ju podpísať obe strany.

Ukončiť pracovný pomer môžete:

  • výpoveďou z pracovného pomeru,
  • dohodou o ukončení pracovného pomeru,
  • okamžitým ukončením pracovného pomeru,
  • skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe,
  • uplynutím dohodnutej doby.

Výpoveď zo zamestnania

Ide o najčastejšie sa vyskytujúcu formu, ktorú podáva zamestnanec. Na to, aby bola platná, musí obsahovať určité náležitosti, ako je:

  • pomenovanie účelu dokumentu – Výpoveď z pracovného pomeru,
  • osobné údaje vás a zamestnávateľa,
  • deň začiatku pracovného pomeru a jeho ukončenia,
  • dátum,
  • podpisy.

Ak výpoveď nepodpíšete vy aj váš zamestnávateľ, prípadne v nej chýbajú niektoré údaje, považuje sa za neplatnú.

Ak sa so svojím aktuálnym zamestnávateľom dohodnete na podmienkach odchodu, uzavrieť môžete dohodu o ukončení pomeru. V takom prípade vám neplynie výpovedná lehota, pretože dohoda má okamžitú platnosť.

Okamžité ukončenie môžete použiť v prípade, ak nemôžete pracovať kvôli zdravotným problémom, ktoré vám potvrdil lekár, zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu alebo výkon práce ohrozuje vaše zdravie. Na druhej strane vás môže zamestnávateľ prepustiť takýmto spôsobom vtedy, ak ste boli právoplatne odsúdení za trestný čin alebo ste porušili pracovné predpisy.

Najjednoduchší spôsob ukončenia pracovného pomeru je v skúšobnej dobe, kedy vy alebo zamestnávateľ podávate oznámenie o ukončení. Ak máte uzatvorenú zmluvu na dobu určitú, váš pracovný pomer zaniká uplynutím tejto doby. To znamená, že ak máte zmluvu uzatvorenú na jeden rok a neuzavriete novú, prípadne nepodpíšete dodatok o predĺžení, pracovný pomer zaniká.

Vzor výpovede z pracovného pomeru

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

 

Názov zamestnávateľa . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa zamestnávateľa. . . . . . . . . . . . . . .

Vec: Výpoveď z pracovného pomeru

V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam

v ý p o v e ď

z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím . . . . . . . . . . . . (uviesť dĺžku výpovednej doby) výpovednej doby ku dňu . . . . . . . . . . . . . . . (uveďte posledný deň v práci).

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Vzor výpovede dohodou

Dohoda o ukončení pracovného pomeru

 

uzatvorená podľa ust. § 60 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“

 

Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že touto dohodou rozväzujú pracovný pomer založený pracovnou zmluvou č. . . . . . . . . . . . . . . . zo dňa . . . . . . . . . . . . . . ., na základe ktorej zamestnanec pracoval na pozícii . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pracovný pomer sa končí dňom . . . . . . . . . . . . . . .

 

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamestnávateľ (podpis, prípadne aj pečiatka)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamestnanec (podpis)

 

Vzor ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Oznámenie o ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

 

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov zamestnávateľa. . . . . . . . . .

Adresa zamestnávateľa . . . . . . . . . . . . . . .

Vec: Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Oznamujem Vám, že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . .

r u š í m

podľa § 72 Zákonníka práce v skúšobnej dobe k . . . . . . . . . . . . . . .

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis zamestnanca

Prevzal (podpis, prípadne aj pečiatka zamestnávateľa) . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . .