Definícia

TOWS analýza sa využíva v oblasti strategického plánovania. Kombinuje vnútorné a vonkajšie faktory organizácie s cieľom identifikovať strategické možnosti a hrozby. TOWS je akronym pre threats (hrozby), opportunities (príležitosti), weaknesses (slabosti) a strengths (silné stránky).

Popis

V marketingu sa TOWS analýza používa na hodnotenie aktuálnej situácie podniku v kontexte jeho vnútorných schopností a obchodného prostredia. Pri vykonávaní TOWS analýzy je potrebné identifikovať hlavné silné a slabé stránky podniku, príležitosti a hrozby v externom prostredí. Následne sa vytvárajú strategické alternatívy (TOWS matica), ktoré využívajú kombinácie týchto faktorov.

Aký je rozdiel medzi TOWS a SWOT analýzou?

TOWS je rozšírenie rámca analýzy SWOT. Využíva sa najmä ako ďalší krok po ukončení SWOT analýzy. Vďaka TOWS firmy alebo oddelenia môžu identifikovať silné a slabé stránky, ale aj príležitosti a hrozby. Pri TOWS analýze je ďalší krok identifikovanie súladu medzi silnými stránkami s príležitosťami a hrozbami a slabými stránkami.

Od silných stránok k príležitostiam:

S-O sa zameriava na to, ako môžete využiť svoje silné stránky, aby ste reagovali na potenciálne príležitosti na trhu.

Silné stránky k hrozbám:

S-T skúma, ako možno silné stránky využiť na zmiernenie alebo odstránenie hrozieb pre podnikanie a v niektorých prípadoch sa zaoberá tým, ako možno hrozby premeniť na príležitosti.

Slabé stránky k príležitostiam:

W-O môže byť najťažšou úvahou, pretože nie vždy prichádza prirodzene. Zvážte, ako môžu vaše príležitosti odstrániť vaše slabé stránky.

Slabé stránky na hrozby:

W-T zdôrazňuje, ako môžu slabé stránky zohrať úlohu, rozvinúť alebo posilniť hrozby podniku.

Prečítajte si tiež články Marketingová stratégia: Aké analýzy využiť pri jej príprave?Stojíte pred strategickým rozhodnutím? Analyzujte.

Príklad

Predpokladajme, že marketingový tím výrobcu elektroniky identifikoval tieto faktory:

  • Silná stránka: Výnimočná kvalita výrobkov.
  • Slabá stránka: Obmedzený marketingový rozpočet.
  • Príležitosť: Rastúci dopyt po smart technológiách.
  • Hrozba: Silná konkurencia od nových hráčov na trhu.

TOWS analýza by mohla viesť k nasledujúcim strategickým alternatívam:

  • Využiť silnú stránku kvality na vytvorenie diferenciácie voči konkurencii (S-O stratégia).
  • Využiť kvalitu v kombinácii s partnerstvami a spoluprácami na rozšírenie marketingového dosahu napriek obmedzenému rozpočtu (S-O stratégia).
  • Zlepšiť interné procesy a znižovať náklady (W-O stratégia) na vyrovnávanie sa s obmedzeným rozpočtom.
  • Rozvíjať marketingové kampane na zdôraznenie vysokého kvalitného značkového obrazu (W-O stratégia).
  • TOWS analýza poskytuje rámec pre systematické zhodnotenie a vývoj strategických krokov, čím pomáha organizáciám efektívne reagovať na svoje okolie.