Definícia

SWOT analýza je nástroj strategického plánovania, ktorý slúži na identifikáciu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb spojených s podnikom, projektom alebo iným cieľom.

Popis

SWOT analýza je najznámejším nástrojom na auditanalýzu celkovej strategickej pozície podniku a jeho prostredia. Jeho kľúčovým účelom je identifikovať stratégie, ktoré vytvoria špecifický obchodný model firmy, ktorý najlepšie zosúladí zdroje a schopnosti organizácie s požiadavkami prostredia, v ktorom firma pôsobí.

Kedy sa aplikuje SWOT analýza?

SWOT analýza sa často používa pri plánovaní strategického rozvoja podniku, pri hodnotení projektu alebo pri identifikácii rizíkpríležitostí pre nové obchodné projekty.

Čo predstavujú jednotlivé písmená (SWOT)?

SWOT je skratka, ktorá znamená silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby.

  • S – silné stránky (strengths)

Silné stránky organizácie predstavujú vnútorné faktory, v ktorých spoločnosť vyniká a čo ju odlišuje od ostatných. Patrí medzi ne napríklad silná značka, verní zákazníci či jedinečná technológia.

  • W – slabé stránky (weaknesses)

Taktiež ide o vnútorné faktory, ktoré však naopak podnik alebo projekt oslabujú, napríklad nízka efektivita, chýbajúce zdroje, úzky sortiment výrobkov či zlé rozhodovanie.

  • O – príležitosti (opportunities)

Príležitosti sú priaznivé externé faktory, ktoré môžu organizácii poskytnúť konkurenčnú výhodu. Môže ísť napríklad o nový trh, vznik novej technológie či zmenu v spotrebiteľských návykov.

  • T – hrozby (threats)

Pod T sa ukrývajú vonkajšie faktory, ktoré predstavujú pre podnik alebo projekt riziko. Hrozby vznikajú vtedy, keď podmienky vo vonkajšom prostredí ohrozujú spoľahlivosť a ziskovosť podnikania organizácie, napríklad konkurencia, zmena zákonov, klimatické zmeny či nepohoda medzi zamestnancami.