Definícia

Obsahová stratégia (alebo content stratégia) je dokument, na základe ktorého sa odvíja tvorba obsahu v rámci blogu, sociálnych sietí a iných komunikačných kanálov klienta. Ide o dlhodobý plán, ktorý s ohľadom na potreby klienta a záujmy cieľovej skupiny navrhuje konkrétny obsah, definuje štruktúru tvorby a vydáva odporúčania k tvorbe obsahu.

Popis

Cieľom obsahovej stratégie je vytvárať hodnotný, relevantný a konzistentný obsah, ktorý priťahuje cieľovú skupinu a zároveň aj napomáha napĺňať obchodné ciele spoločnosti.

Obsahová stratégia pomáha:

  • Zvyšovať kvalitu tvoreného obsahu naprieč komunikačnými kanálmi
  • Zacieliť marketingový obsah na správnu cieľovú skupinu
  • Zlepšovať účinnosť a efektivitu marketingových aktivít
  • Budovať dôveru u zákazníkov
  • Zvyšovať angažovanosť a interakciu používateľov
  • Zlepšovať viditeľnosť webovej stránky vo vyhľadávaní
  • Zvyšovať návštevnosť na webe (organickú aj celkovú)

Klient obsahovou stratégiou získa:

  • Plán tvorby obsahu podľa vyhľadávanosti kľúčových slov (podľa toho, čo je populárne)
  • Informácie o tom, čo chce (potenciálny) zákazník počuť/vidieť/čítať a čo by sme mali smerom k cieľovej skupine šíriť
  • Kľúčové témy komunikovateľné naprieč všetkými kanálmi

Napĺňanie obsahovej stratégie (a navrhovaných aktivít) prináša viditeľnosť vo vyhľadávacích kanáloch (prostredníctvom kvalitného a konzistentného obsahu), viac návštevníkov z vyhľadávačov a zisk nových návštevníkov, ako aj zvyšovanie dôveryhodnosti produktov/služieb a zvyšovanie povedomia o značke.

Príklad

Úspešná obsahová stratégia môže priniesť aj takéto výsledky: