Téma súdov a súdnych sporov nie je veľmi obľúbená. Slovenský súdny systém nemá lichotivú povesť a z každej strany čítame, ako niečo nefunguje, ako súdne procesy trvajú večnosť a ako sa spravodlivosti niekedy nedovoláte vôbec. Musím povedať, že to je reálny stav a moje skúsenosti to len potvrdzujú.

Pred pár rokmi sme sa vo VISIBILITY rozhodli, že ak nám klient za riadne dodané služby nezaplatí, budeme to riešiť súdnou cestou – podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu. Nebudeme neuhradené pohľadávky odpúšťať a už len z princípu budeme investovať čas a peniaze, aby sme sa dovolali spravodlivosti. To sme ešte netušili, že na Slovensku súdy v niektorých prípadoch vôbec nefungujú.

Aká je naša skúsenosť?

Zakaždým (doteraz ich bolo asi 10) sme podávali návrh na vydanie platobného rozkazu na súd. V praxi je to pomerne jednoduchý proces. Máte v rukách jednoznačné dôkazy o tom, že ste niečo dodali a druhá strana vám za to nezaplatila.

Na súd je potrebné dodať všetky relevantné dôkazy, ako napríklad:

  • zmluvu či objednávku,
  • neuhradené faktúry,
  • emailovú konverzáciu,
  • reporty.

Na stránke ministerstva spravodlivosti k tomu nájdete ukážkový formulár. Nepôjdem úplne do právnych detailov, podrobnejšie informácie o platobnom rozkaze si prečítajte napríklad v Trende.

Po dodaní relevantných materiálov na súd a zaplatení súdneho poplatku vo výške 6 % zo žalovanej sumy (najmenej však 16,50 eur a najviac 33 193,50 eur), má súd v zmysle občianskeho súdneho poriadku lehotu 10 pracovných dní na vydanie platobného rozkazu.

Podotýkam, že hoci je to pre súd zákonom stanovená lehota, za jej nedodržanie nie je možné súd, resp. jeho konkrétneho zamestnanca sankcionovať. V praxi sa preto často stáva, že táto lehota nebýva dodržaná, na vydanie platobného rozkazu čakáte aj 2 mesiace, avšak vydaný platobný rozkaz vám bude doručený s dátumom, akoby lehota dodržaná bola (prichádza k antedatovaniu). Po doručení platobného rozkazu má žalovaný potom ďalších 15 dní na to, aby podal odpor alebo žalovanú sumu uhradil.

Ak žalovaný podá odpor (musí byť odôvodnený a nepostačuje argumentácia, že nemá peniaze), súd zo zákona platobný rozkaz zruší a nariadi pojednávanie. Potom musíte na súd doplniť relevantné dôkazy a súd rozhodne. Pamätajte, že to sa bude konať na príslušnom súde žalovanej firmy, ktorý sa určuje podľa jej sídla. Teda ak žalujete firmu z Prešova a dôjde k súdnemu sporu, musíte cestovať do Prešova alebo sa z pojednávania ospravedlniť.

Za predpokladu, že firma odpor nepodá a žalovanú sumu (je to výška pohľadávky + úroky z omeškania + súdny poplatok + poplatok za právne zastúpenie žalobcu) v stanovenej lehote neuhradí, máte možnosť celú vec postúpiť na exekútora podaním návrhu na vykonanie exekúcie. To ale znamená, že musíte spracovať návrh na exekúciu. Bežia ďalšie desiatky dní, kým sa začne exekučné konanie – exekútor musí požiadať súd o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, následne vydať upovedomenie o začatí exekúcie, doručiť ho do vlastných rúk žalovanému a žalovaný má potom znovu lehotu na podanie námietok voči exekúcii. Ak sa nič neudeje, exekútor môže začať exekučný proces.

Čo sa stane, ak sa mu nepodarí nič vymôcť (lebo firma nemá majetok, peniaze a pod.)? No zaplatíte to vy ako žalobca, resp. v exekučnom konaní ako oprávnený.

Zoberme si teda jednoduchý modelový príklad. Klient vám neuhradil faktúru vo výške 1000 eur bez DPH. Vy ste odviedli štátu DPH vo výške 20 % (200 eur). Súdny poplatok je vo výške 6 % z 1200 eur s DPH (72 eur) a k tomu ešte musíte pripočítať služby právneho zástupcu (odhadom 150 eur). Ak prípad zájde až k exekútorovi a tomu sa nepodarí nič získať späť, musíte zaplatiť aj trovy súdneho exekútora (bude vás to stáť ešte približne 20 % z exekuovanej sumy, cca 240 eur).

Suma sumárum, nieže vám klient neuhradil 1000 EUR, ale ešte ste v mínuse dokopy 662 EUR!

 

A aby som bol ešte konkrétnejší, takto vyzerá stav všetkých vecí, ktoré sme postupne posunuli na súd:

Stav súdov

 

Čo sme sa naučili?

Nevedieme si úplne detailné záznamy, ale hore uvedená tabuľka vám napovie, že na Slovensku nie všetko funguje, ako má. Niekoľko postrehov:

  • Veľmi záleží od súdu, niektoré fungujú pomerne dobre, inde nemáme ani po roku informáciu, čo sa s prípadom deje (napr. na OS Košice – okolie ešte v období 04/2015 nemali vyšší súdni úradníci voľný prístup k internetu).
  • Celý proces platobného rozkazu môže trvať aj viac ako rok.
  • Dopredu si overte, či žalovaná firma nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii a či má nejaký majetok alebo peniaze, keby prípad mal ísť až na exekúciu.
  • Niektorí žalovaní budú robiť maximálne možné obštrukcie, aby proces predĺžili. Pošlú odpor, budú klamať, „očierňovať vás“, niekoľkokrát neprídu na pojednávanie a podobne, treba s tým rátať.
  • S inštitúciou rozhodcovského súdu nemáme skúsenosť, ale počul som pomerne veľa pre aj proti.
  • Treba si dopredu naozaj dobre zrátať náklady a šance na úspech, inak môže byť z platobného rozkazu pomerne zlá lotéria.

 

Cieľom tohto článku nie je ľudí odradiť od súdnych konaní, ale určite sa v prvom rade snažte urobiť všetko preto, aby predmetná vec nemusela na súd ísť. Rokovania, kompromisy, ale aj opatrenia k tomu, aby sa predchádzalo situáciám, keď môže prísť k neuhradeniu služieb. Určite nenechajte služby bežať, ak klient neuhradil viac ako tri faktúry po sebe. Snažte sa vyhnúť prefakturovávaniu kreditov a iných položiek, ktoré nesúvisia priamo s vašimi službami a klient si ich vie zaplatiť alebo obstarať aj sám priamo. Tých preventívnych opatrení sa dá robiť pomerne veľa a skúsim ich zhrnúť v tabuľke:

Prevencia neuhradenia faktúr

Rozhodnutie bojovať a ísť do súdnych sporov s odstupom času neľutujem a ako zadosťučinenie beriem nedávny email od nášho bývalého klienta, s ktorým sme sa nakoniec počas súdneho procesu dohodli:

Je už takmer rok, čo sme ukončili nepríjemnú vec s našim záväzkom voči Vašej firme. Chcel som Vám len povedať, že si neviete predstaviť, ako ma mrzela vzniknutá situácia a že sme sa dostali do tej nepríjemnej „polohy” práve s Vami. Celé je to na „h…” keď vo firme – ako je/bola tá moja, je veľa neuprataných záležitostí, keď sa hodnotí chcenie a nie výsledok a podobne… Moja chyba…

Napriek všetkým problémom medzi nami sme Vám ale stále fandili a držíme Vám prsty.

Chcel som Vám to napísať, lebo minule sa mne stala taká podobná vec a síce o nič nešlo, ale veľmi ma to potešilo!!!

Osobne si myslím, že bojovať za spravodlivosť je potrebné, pretože ak tento boj vzdáte dopredu, daná osoba alebo osoby to budú pokladať za správne a nedostanú žiaden signál, že je niečo zlé alebo že niečo na ich strane nefunguje.

Za zmienku však stojí aj snaha našich zákonodarcov, ktorí s účinnosťou od 1.7.2016 schválili okrem iných aj vcelku nové znenie civilného sporového poriadku, ktorý by mal zrýchliť a zefektívniť celé súdne konanie. Som teda zvedavý. Všimol som si, že úmysel zákonodarcu sa nie vždy stretáva s pochopením a jeho prijatím zo strany súdov. Tie majú svoj zaužívaný pracovný rytmus, a preto len veľmi ťažko prijímajú nové veci. Príklad môžete nájsť aj v tomto článku s názvom „Sudcovia odmietajú znovuzavedenie oddelení platobných rozkazov“.

Prajem všetkým pevné nervy a dúfam, že za 10 rokov budem písať článok na podobnú tému, ale s pozitívnejšími skúsenosťami. 🙂