Marketing je dynamický a rozmanitý odbor, ktorý ponúka množstvo príležitostí pre budúcich profesionálov. Na Slovensku existuje niekoľko známych vysokých škôl, ktoré poskytujú študijné programy zamerané na marketing. Pozrite si ich zoznam.

1. Ekonomická univerzita v Bratislave – Obchodná fakulta, Katedra marketingu

Obchodná fakulta tejto univerzity je známa svojím kvalitným odborným a personálnym zázemím. Súčasťou fakulty je Katedra marketingu, kde máte možnosť študovať moderné a globálne orientované programy, ktoré vás pripravia na úspešnú kariéru v oblasti marketingu, obchodu a podnikania.

Ponúkané študijné programy zahŕňajú:

Podnikanie v obchode (bakalárske štúdium):

Absolventi tohto programu získajú znalosti a schopnosti potrebné na vytvorenie a riadenie trvalo udržateľných podnikateľských modelov v oblasti obchodu. Budú pripravení stať sa podnikateľmi, zamestnávateľmi alebo odborníkmi v marketingu a obchode.

Marketingový a obchodný manažment (magisterské štúdium):

Študenti tohto programu získajú manažérske a poradenské zručnosti nevyhnutné pre úspech v dnešnom online aj offline obchodnom prostredí. Tento program je dostupný v slovenskom aj anglickom jazyku.

Marketingový a obchodný manažment (doktorandské štúdium):

Doktorandi v tomto programe rozširujú svoje manažérske schopnosti o bádateľské zručnosti, ktoré im umožnia vynikať v špičkových oblastiach výskumu a praxe, ako je napríklad neuromarketing alebo poradenstvo v oblasti manažmentu a marketingu.

2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, konkrétne jej filozofická fakulta, sa zameriava na vzdelávanie v oblasti vedy, kultúry, médií a umenia. V rámci Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy ponúka štúdium Marketingovej komunikácie a reklamy v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. V treťom stupni vysokoškolského vzdelania ponúka Rigorózne a Doktorandské štúdium v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá.

Študijné programy sa špecializujú na poskytovanie univerzitného typu vzdelania v oblastiach marketingovej komunikácie, reklamy a médií. Integrujú teoretické a praktické vedomosti z rôznych disciplín, ako ekonomika, psychológia, sociálna komunikácia, dizajn, lingvistika, manažment, právo, estetika, filozofia a štatistika.

3. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK)

Fakulta masmediálnej komunikácie je súčasťou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a je známa svojím moderným prístupom k vzdelávaniu. Ponúka štúdium Marketingovej komunikácie v bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia. 

Katedra sa stala prvou na Slovensku, ktorá poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti mediálnej komunikácie. Postupne sa vypracovala na rešpektovanú inštitúciu, udržiavajúcu aktívne kontakty so zahraničnými univerzitami a prispievajúcu do diskusií o trendoch v mediálnej spoločnosti.

FMK je mladá, moderná a dynamická fakulta, ktorá sa stala alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

4. Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Katedra marketingovej komunikácie (KAMAKO)

Katedra marketingovej komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského je prvou svojho druhu na Slovensku aj v Českej republike. Je známa svojím kreatívnym prístupom k vzdelávaniu a úzko spolupracuje s praxou. Ponúka štúdium zamerané na Marketingovú komunikáciu v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

Absolventi katedry majú vďaka praktickému zameraniu študijného plánu a možnosti práce popri štúdiu už od prvého ročníka široké uplatnenie. Sú často zamestnaní v reklamných a mediálnych agentúrach, na marketingových či PR oddeleniach firiem, v masmédiách, vo verejných, štátnych a politických inštitúciách alebo sa rozhodnú podnikať na vlastnú päsť.

5. Paneurópska vysoká škola – Fakulta masmédií

Paneurópska vysoká škola je známa svojou širokou ponukou programov a moderným prístupom k vzdelávaniu. Na Fakulte masmédií PEVŠ sú študijné programy akreditované v odbore Mediálne a komunikačné štúdiá. Na bakalárskom stupni je možné študovať programy Mediálna komunikáciaDizajn médií. Na magisterskom stupni je k dispozícii program Masmediálna a marketingová komunikácia. Doktorandské štúdium je možné absolvovať v rámci programu Masmediálne štúdiá.

Na fakulte sa kladie významný dôraz na praktickú prípravu študentov s ohľadom na aktuálne trendy v mediálnom svete. Okrem pedagógov prispievajú k ich vzdelávaniu aj odborníci z praxe, a to nielen z domova, ale aj z medzinárodného prostredia. Študenti majú prístup k partnerstvám so spoločnosťami, ktoré poskytujú odborné prednášky a stáže. Mediálne tvorby sa vyučujú vo vrcholne vybavenom mediálnom centre, ktorý zahŕňa televízne a rozhlasové štúdiá, fotoateliér a multimediálne učebne.