Prvá pozícia v SERPe je vo svete SEO niečo ako svätý grál. No čo ak vám niekto povie, že existuje pozícia, ktorá je vyššie ako prvá pozícia, a na ktorú sa viete dostať aj bez dlhotrvajúcej práce a bez nutnosti obsadzovať prvú priečku vo vyhľadávaní?

Mám otázku, ty mi dáš odpoveď

Google začal obsadzovať tzv. nultú pozíciu, aby uľahčil ľuďom hľadanie odpovedí na otázky, ktoré ich zaujímajú. Namiesto zúfalého skenovania očami, ktorý organický výsledok by mohol byť najrelevantnejší, má používateľ odpoveď rovno pred očami.

 

 

 

Na nultej pozícii Google zobrazuje viacero typov výsledkov:

 • Knowledge Cards (odpoveď na dopyt, ktorá je vytiahnutá z Wikipédie a zobrazuje sa buď hore, alebo naboku),
 • Top Carousel (séria fotografií, ktorá sa zobrazuje nad organickými výsledkami a súvisí s hľadaným dopytom),
 • Featured Snippet (odpoveď na dopyt, ktorá je vytiahnutá z webových stránok),
 • Quick Answer (rýchla odpoveď na číselné dopyty, napr. koľko centimetrov je jeden palec).

Ako to celé začalo?

V máji roku 2012 Google založil službu Knowledge Graph, ktorá je založená na štruktúrovaných dátach, získaných z Freebase. Freebase zbieral obrovské množstvá informácií, ktoré boli dostupné online a boli vzájomne prelinkované. Bol tvorený veľkou komunitou ľudí.

Odpovede, ktoré používal Google v Knowledge Cards boli krátke a faktické a nepatril k nim žiaden URL link. Informácie v Knowledge Cards sú zväčša faktoidy, sú klikateľné a používateľ sa dostane k ďalším a ďalším definíciám a informáciám. V Knowledge Cards nájdeme odpovede na jednoduché otázky typu, kde sa narodila Beyoncé, kedy je Medzinárodný deň žien alebo kto je najbohatší muž na svete.

Na prelome rokov 2014/2015 Google postupne presunul dáta z Freebase na Wikidata, ktoré sa používajú dodnes. Druhého mája 2016 bol Freebase definitívne vypnutý.

Čo s otázkami, na ktoré nie je jednoduchá a priama odpoveď?

Je veľa otázok, ktoré majú technické či odborné odpovede alebo sa na ne nedá jednoznačne odpovedať. Na tieto odpovede vznikli Featured Snippets. Googlebot prehľadáva real-time indexované stránky a v ich obsahu hľadá odpovede na daný dopyt.

Na rozdiel od Featured Snippets, ktoré sa viažu na URL adresu daného webu, Knowledge Cards sa neviažu na žiaden web, na ktorý by sme upriamili oči používateľa. Preto sa budeme v článku ďalej venovať len Featured Snippets.

Featured Snippets sú organické výsledky, ktoré Google umiestňuje na nultú pozíciu. Obsahujú stručnú a jasnú odpoveď na otázku v dopyte, Title Tag a URL adresu webu, z ktorého je vytiahnutá informácia.

Môžu mať podobu textového odstavca, číslovaného či odrážkového zoznamu, tabuľky alebo kariet. Dáta, ktoré sa zobrazia vo Featured Snippets nie sú náhodné. Google analyzuje obsah webov do hĺbky a stále zlepšuje svoje schopnosti hľadať relevantné informácie pre Featured Snippets.

Rôzne druhy Featured Snippets

Pozrime si najčastejšie druhy, s ktorými sa môžete stretnúť:

 • Textový odstavec: zobrazí sa pri všeobecných informáciách, definíciách a vysvetleniach.
 • Zoznam: veľmi obľúbený typ Featured Snippets pri otázkach na rôzne postupy, DIY či recepty. 
 • Tabuľka: častý typ Featured Snippet pri porovnaniach, cenových ponukách alebo technických parametroch.
   

Prečo je dôležité zobraziť sa na nultej pozícii vo vyhľadávaní?

 • Featured Snippets sú vždy na nultej pozícii, t. j. nad prvým organickým výsledkom. Medzi nultou a prvou pozíciou sa ešte objavuje „People also ask” box, ktorý potláča ostatné organické výsledky ešte nižšie. Tým je prvá pozícia až na treťom mieste, v prípade reklamných výsledkov na dopyt je prvý organický výsledok ešte nižšie.
 • Google vyberá do Featured Snippetu jeden z organických výsledkov zobrazených na prvej strane v SERPe. To znamená, že sa jeden výsledok zobrazí na prvej strane až dvakrát.

Podľa Googlu nemôžete ovplyvniť, že sa na nultej pozícii zobrazí práve váš web. No viete uľahčiť Googlebotovi prácu a ten vás preto môže uprednostniť. Pozrime sa na to, ako to spraviť.

Ako dokážete obsadiť nultú pozíciu?

 • Musíte sa zobrazovať na prvej strane SERPu.
 • Musíte mať na stránke obsah, ktorý stručne a v krátkosti popisuje odpoveď na hľadaný výraz.

Jednou z hlavných výhod zobrazovania vo Featured Snippets je to, že nemusíte rankovať na prvú pozíciu, aby ste sa dostali na nultú. Podľa tohto článku od Mozu len ⅓ Featured Snippetov má rovnakú URL adresu ako snippet na prvej pozícii.

Ostatné ⅔ Featured Snippets majú rovnaký snippet na druhej až piatej pozícii na prvej strane v SERPe. Z toho môžeme vidieť, že Googlebot prikladá väčšiu váhu relevancii obsahu ako rankovaniu či autorite domény.

Ako optimalizovať obsah pre Featured Snippets?

 • Zopakujte otázku z dopytu (najlepšie ako H2).
 • Hneď na to odpovedzte na otázku odpoveďou, ktorá nemá viac ako jeden odsek.
 • Rozveďte tému v článku, pridajte ďalšie informácie, obrázky, videá, odkazy na štúdie…

Na príklade tohto Featured Snippetu môžeme vidieť tento princíp.

V podnadpise H2 je zopakovaná otázka z dopytu a hneď nasleduje text odpovede, ktorý je zobrazený vo Featured Snippete. Nižšie v článku je potom odpoveď rozvinutá a rozpísaná.

Aká je teda optimálna dĺžka Featured Snippets?

V tomto článku od Mozu je prehľadná tabuľka, v ktorej sú uvedené priemerné a maximálne možnosti pre tri typy Featured Snippets – pre text, zoznam a tabuľku.

 

Odstavec Počet slov Počet znakov
Priemer 45 293
Maximum 97 752
Zoznam Počet položiek Počet slov na položku
Priemer 4,2 10,8
Maximum 8 64
Tabuľka Počet riadkov Počet stĺpcov
Priemer 3,6 2,5
Maximum 9 3

 

Nezabudnite aj formátovať v HTML

To, ako formátujete v HTML, má tiež svoj význam.

 • Vyhľadávací dopyt umiestnite do nadpisu. Ak je to možné, uveďte dopyt ako H1 alebo H2.
 • Spíšte odpoveď na dopyt do jedného odstavca.
 • Tento odstavec následne označte tagom <p>.
 • Umiestnite odstavec priamo pod nadpis.

Ak máte odpoveď vo forme zoznamu, označte ju tagom <li>. Pre odrážkový zoznam použite tag <ul> a pre číslovaný zoznam <ol>. Ak máte odpoveď vo forme tabuľky, použite tag <table>.

Na aké výrazy sa zamerať, ak sa chcete dostať na nultú pozíciu?

Urobte si analýzu kľúčových slov a hľadajte pritom slová s informačným zámerom a longtaily. Na ktoré kľúčové slová sa zobrazujete na prvej strane SERPu? Na tieto výrazy, pokiaľ majú informačný zámer, sa viete najlepšie zamerať na nultú pozíciu.

Pozrite sa, na aké slová rankuje vaša konkurencia. Takisto si urobte prieskum v „People also ask” boxe, sú tam tipy na kľúčové slová, ktoré by mohli používatelia hľadať.

Netreba zabúdať, že Featured Snippets majú hlavnú úlohu informovať a vzdelávať používateľov. Ak máte stránky alebo blog, ktorého cieľom je informovať o novinkách, produktoch, vzdelávať a rozširovať obzory, je dosť možné, že sa do Featured Snippets dostanete, pokiaľ budete dlhodobo budovať kvalitný obsah.

V štúdii, ktorá sa nachádza na webe getsat.com, zozbierali 999 868 SERPov a v 92-tisícoch z nich boli zobrazené Featured Snippets. Išlo hlavne o vyhľadávacie dopyty, ktoré začínali na opytovacie zámená:

 • Kto
 • Čo
 • Kedy
 • Kde
 • Prečo
 • Ako

Používajú sa aj dopyty na implicitné otázky, kedy sa opytovacie zámená vynechávajú, ale Googlebot si ich vie aj tak domyslieť (napríklad zadáte „HDMI kábel” a Google dá odpoveď na otázku „Čo je to HDMI kábel?”). Najmä otázky ako a prečo vracajú často odpovede vo forme Featured Snippets, pretože sa na ne nedá jednoducho, slovníkovo odpovedať.

Multifaceted Featured Snippets

Google myslel aj na dopyty, ktoré majú viac ako len jednu interpretáciu, ktorú by mohol zobraziť vo Featured Snippete. Prípadne samotná odpoveď potrebuje ďalšie vysvetlenie. Takéto možnosti sa často vyskytujú napríklad pri interpretácii rôznych matematických pojmov, ako aj pri nejednoznačne položenom vyhľadávacom dopyte.

V takomto prípade sa zobrazí v SERPe viac ako jeden snippet, obvykle sú to dva, po sebe idúce snippety. Jeden z nich sa snaží nájsť odpoveď na vyhľadávací dopyt, druhý doplní vysvetlenie otázky, ktorá vyplýva z prvého snippetu, ako to vidíme na príklade:  

 

„People also ask” box

V 22 percentách, kedy sa v SERPe zobrazí Featured Snippet, sa pod ním zobrazí aj box s príbuznými otázkami, t. j. „People also ask” box. Featured Snippet a PAA sú navzájom prepojené a odpovede na jednotlivé otázky v boxe sa štruktúrou nápadne podobajú Featured Snippets.

Po rozkliknutí šípky sa objaví odpoveď na otázku, Title Tag a URL adresa webu, z ktorého sú informácie použité. Zaujímavosťou je, že po zobrazení odpovede sa na konci boxu zobrazia ďalšie 2-3 nové otázky. Týmto spôsobom sa na konci boxu pridávajú stále nové a nové otázky. Takto sa dá dostať k takmer neobmedzenému počtu otázok, ktoré by mohli používateľa zaujímať.

Aké majú Featured Snippets využitie do budúcna ?

Domnievam sa, že odpoveď na túto otázku môžeme hľadať vo vyhľadávaní na mobilných a alternatívnych zariadeniach. Pri vyhľadávaní pomocou mobilnej aplikácie Googlu vyzerala obrazovka mobilu ako na obrázku nižšie.

Keďže technológie sa dnes diverzifikujú do hodiniek a iných prenosných zariadení, bude čoraz väčší problém s množstvom priestoru na zobrazenie výsledkov, ktorý je už dnes čoraz menší. Dá sa očakávať, že v konečnom dôsledku sa výsledky vyhľadávania nebudú zobrazovať na displeji, ale budú len reprodukované hlasovým asistentom. Na obrázku nižšie je výsledok vyhľadávania pomocou Google Assistanta.

Z oboch obrázkov vidíme, že Featured Snippet nie je len dominantným prvkom obrazovky – je zároveň aj jedinou odpoveďou na hľadanú frázu.

Google sa snaží adaptovať na rýchlo sa meniaci svet a používanie nových technológií a prístupov. Pri rastúcom trende používania mobilných zariadení na vyhľadávanie je dosť možné, že namiesto tradičného SERPu sa budú všetci snažiť dostať do Featured Snippetu, pretože to bude jediná možnosť, ako na seba pomocou organických výsledkov upozorniť.

Ako je to na Slovensku a v okolitých štátoch

Featured Snippets sú zatiaľ používané len v pár krajinách, ako je USA či Anglicko. Napriek hodinám stráveným dopytovaním na Googli sa nám nepodarilo získať odpoveď zobrazenú vo Featured Snippete na slovenskú frázu a v slovenčine.

Nedávno sa to ale podarilo v Česku. Na dopyt „Co je to SEO?” sa zobrazil Featured Snippet. No v čase písania tohto článku už ponúkal Google na ten istý dopyt Knowledge Card, kde použil informácie zapísané vo Wikipédii. 

Napriek tomu môžeme predpokladať, že v našich končinách začne Google nultú pozíciu čoraz viac preferovať a budeme sa s Featured Snippets stretávať čoraz častejšie. Aj v zahraničí sa Featured Snippet zobrazuje na stále viac dopytov podľa grafu z tohto článku.

Je dobré mať svoj web po technickej a obsahovej stránke vopred pripravený. Môžete tak získať náskok pred ostatnými a vyššiu šancu, že informácie práve z vášho webu sa dostanú na preferovanú nultú pozíciu.

 

Update (január 2020):

Od vydania tohto článku až doteraz vyberal Google informácie, ktoré zobrazoval vo Featured snippets z odkazov na prvej strane. Pri zobrazení Featured snippets sa tak na prvej strane vyhľadávania zobrazovali dva rovnaké odkazy, vďaka čomu dochádzalo k duplikovaniu odkazov. 

Danny Sullivan na svojom Twitteri minulý týždeň avizoval, že to Google plánuje čoskoro zmeniť, aby nedochádzalo k duplikovaniu odkazov na prvej strane vyhľadávania.

Keď bude Google vyberať informácie z vášho webu do Featured snippets, spraví tak z výsledkov zobrazených na prvej strane. Samotný odkaz na váš web následne skryje” na druhej strane vyhľadávania. Pôjde teda o jediný prelink na váš web na prvej strane vyhľadávania, nie o dvojitý preklik, ako to bolo doteraz.