Definícia

Prompt je otázka, príkaz alebo tvrdenie, ktoré vkladáte do AI modelu s cieľom iniciovať odpoveď alebo akciu s využitím technológie spracovania prirodzeného jazyka. Slúži ako východiskový bod pre generovací proces modelu a smeruje ho k vytváraniu obsahu, ktorý je relevantný k položenej otázke alebo tvrdeniu. Kvalita promptu môže výrazne ovplyvniť kvalitu a relevanciu výstupu generovaného prostredníctvom AI.

Popis

Prompt je zadanie, ktorým inštruujete. Týka sa to generovania textu, riešenia problému, odpovedania na otázku a podobne. Rozvinuté AI modely (ChatGPT…) tiež zvládajú úlohy, ako sú obrázkové prompty alebo modely z textu na obrázok. Tieto prompty si môžete vyhotoviť vlastným testovaním, nájsť ich na internete či použiť rôzne AI prompt generátory. 

Medzi dve hlavné vlastnosti kvalitného AI promptu patria „bohatosť“ a „špecifikácia“. Na internete môžete nájsť tieto výrazy aj pod pojmom bohatý prompt (rich prompt) alebo špecifický prompt (specific prompt). 

Bohatý prompt (Rich prompt)

Bohatý prompt je taký typ promptu, ktorý poskytuje AI modelu hlboký kontext a mnoho detailov, aby mal jasný a komplexný obraz o zadávanej úlohe. 

Príklad: Namiesto jednoduchého príkazu „Napíš email“ by bohatý prompt znel: „Napíš nadšený, no zároveň profesionálny email pre potenciálneho klienta z technologického sektora.“

Špecifický prompt (Specific prompt)

Špecifický prompt je zameraný na presnosť a jasnosť pokynov pre AI. Eliminuje akúkoľvek nejasnosť a snaží sa poskytnúť presné a konkrétne inštrukcie. 

Príklad: Namiesto všeobecného príkazu „Napíš článok o umelej inteligencií“ by špecifický prompt znel: „Napíš 500-slovný článok, ktorý zdôrazňuje tri najnovšie pokroky v oblasti umelej inteligencie pre bežnú verejnosť.“

Obe tieto vlastnosti sú kľúčové pre dosiahnutie optimálnych výstupov z AI, a teda je ideálne, keď sú v prompte kombinované.

Príklad

Ukážka promtu

Zdroj: Chatsonic Prompt Library