Definícia

Marketing môžeme definovať ako úsilie predať správny tovar, na správnom mieste a za správnu cenu. Zahŕňa identifikáciu a uspokojenie potrieb zákazníka, vytvorenie dobrých produktov s optimálnou cenou, efektívnou distribúciou a propagáciou.

Popis

Pojem marketing sa často zamieňa s reklamou. Oba pojmy sa dokonca používajú aj ako synonymá. Ide však o dve rozdielne veci. 

Marketing je potrebný skôr ako sa pustíme do založenia firmy alebo samotnej výroby produktu. Hrá kľúčovú rolu pri všetkých ďalších rozhodnutiach. Zahŕňa totiž prieskum trhu, analýzu konkurencie, vývoj, distribúciu a cenotvorbu produktov či stratégiu predaja. Jeho cieľom je uspokojovanie potrieb zákazníkov, poskytovanie pridanej hodnoty, budovanie lojality k značke a v konečnom dôsledku aj zvyšovanie predaja výrobkov a služieb.

Na druhej strane, reklama je len jednou zložkou marketingu. Ide o šírenie špecifických informácií či prostriedkov médiami, s cieľom vyvolať alebo podporiť kúpu výrobku, resp. služby.

Marketingový mix – 4P

V 60. rokoch E. Jerome McCarthy prišiel s konceptom tzv. štyroch „p“. Jednotlivé „p“ znázorňujú začiatočné písmená anglických výrazov: product (produkt), price (cena), place (distribúcia) a promotion (marketingová komunikácia):

  • Product – zahŕňa prieskum trhu a identifikáciu potrieb zákazníka, pričom hľadáme odpovede na otázky, ako napríklad: Kto je naša cieľová skupina? Čo si naša cieľová skupina myslí o produkte? Aký dizajn a obal by mal mať náš produkt? Je produkt dostatočne kvalitný?
  • Price – ak je cena produktu vysoká, prídeme o zákazníkov. Naopak, ak je príliš nízka, môžeme prísť o peniaze. Preto je dôležitá analýza konkurencie a tvorba prieskumov, aby sme zistili, koľko sú zákazníci ochotní zaplatiť za náš produkt.
  • Place – dokonalý produkt bude zbytočný, ak sa nedostane k nášmu cieľovému publiku. Preto je dôležité zistiť, ako a kde je najlepšie predávať ho.
  • Promotion – propagácia zahŕňa akúkoľvek online alebo offline reklamu, ktorej cieľom je zvýšenie povedomia a predaja produktov.

Jednou z častí marketingu je online marketing, ktorý patrí k najefektívnejším druhom marketingu súčasnosti.