Definícia

Know-how označuje praktické skúsenosti, vedomosti a schopnosti, ktoré má osoba, skupina ľudí alebo organizácia v určitej oblasti (a ktoré sú predpokladom pre vykonávanie určitej činnosti). Know-how sa zvyčajne získava prostredníctvom praxe a vzdelávania v danej oblasti.

Popis

Know-how je predpokladom technického pokroku a inovácií; znalosti a skúsenosti umožňujú ľuďom a organizáciám vyvíjať nové technológie a produkty, aplikovať vo výrobe nové postupy. Pre jednotlivcov je kľúčom k profesionálnemu rastu – nadobudnuté schopnosti zvyšujú konkurencieschopnosť na trhu práce a otvárajú dvere k lepším príležitostiam.

Od množstva praxe a nadobudnutých skúseností sa odvíja aj kvalita produkovaných výstupov a súčasne zefektívňuje produktivita práce. Je predpoklad, že vysoko kvalifikovaný pracovník dokáže dokončiť úlohy rýchlejšie s vyvinutím menšieho úsilia.

Pre výkon niektorých povolaní je know-how nielen prednosťou, ale potrebou. Týka sa to najmä odvetví ako je medicína, právo a inžinierstvo, avšak nevyhnutným predpokladom je aj pre vykonávanie práce na vedúcich pozíciách.

Získavanie nových zručností a know-how je možné prostredníctvom univerzitného vzdelávania a online kurzov, ktoré dokážu poskytnúť základy pre nadobúdanie ďalších poznatkov; prax priamo v odbore pod skúseným mentorom, účasť na workshopoch a seminároch či diskusia s odborníkom dokážu naštartovať proces získavania know-how u začiatočníka, ako aj zveľaďovať už nadobudnuté poznatky u zabehnutého odborníka.