Definícia

Feedback je spätná väzba v podobe informácie, pripomienky alebo hodnotenia, ktorú dostávame alebo poskytujeme inej osobe, skupine ľudí, organizácii, produktu alebo službe. Môže sa týkať rôznych oblastí, vrátane práce, vzdelávania, umenia, zdravia a pod.

Popis

Feedback slúži na poskytnutie spätnej väzby o správaní, produktivite a podávanom výkone, ako aj kvalite nastavených procesov či dodaných služieb. Vďaka pozitívnemu feedbacku dokážeme motivovať osobu/osoby k lepším výkonom a oceniť už nadobudnuté úspechy a kvalitu odvedenej práce. V prípade negatívneho feedbacku dokážeme upozorniť na nedostatky a chyby a podnietiť hodnoteného k ich odstráneniu. 

Vo väčšine prípadov sa feedback dáva ústne, písomne, formou hodnotiaceho formulára či rozhovoru. Hlavným cieľom feedbacku je povzbudiť hodnotenú osobu k zlepšeniu a uchopeniu ich silných stránok či objaveniu oblastí, v ktorých je potrebné sa zlepšiť. Súčasne poskytuje návrhy a riešenia, ktoré môžu napomôcť k tomu, aby bolo dosiahnuté zlepšenie. Feedback prispieva k zdokonaľovaniu nadobudnutých zručností, zvyšovaniu motivácie a efektivizácii výkonu.

Prečítajte si tiež článok Ako nehejtovať, ale dávať feedback, ktorý posúva.