Definícia

Administrátor je osoba zodpovedná za riadenie a udržiavanie informačných systémov, sietí alebo fyzických zariadení v organizácii. Jeho hlavnými úlohami sú zabezpečiť bezproblémový chod technologických prostriedkov, ochranu dát a zabezpečiť, aby všetky systémy fungovali efektívne a bezpečne.

Popis

Rola a náplň práce administrátora zahŕňa:

  • Správa systémov – inštalácia, konfigurácia a aktualizácia hardvéru a softvéru.
  • Bezpečnosť – implementácia bezpečnostných opatrení na ochranu pred neoprávneným prístupom a útokmi.
  • Zálohovanie a obnova – zabezpečenie, aby dáta boli pravidelne zálohované a možno ich obnoviť v prípade havárie alebo straty.
  • Podpora používateľov – riešenie technických problémov a poskytovanie podpory používateľom.
  • Monitorovanie výkonu – sledovanie výkonu systémov a identifikácia potenciálnych problémov predtým, než sa stanú kritickými.

Príklad

Väčšia spoločnosť má administrátora, ktorý je zodpovedný za správu a údržbu všetkých počítačov, serverov a sietí v kancelárii. Jeho práca zahŕňa pravidelné aktualizácie softvéru, monitorovanie bezpečnosti sietí, riešenie technických problémov používateľov a zabezpečenie, aby všetky systémy boli v prevádzke 24/7. V prípade havárie má tiež postavený plán zálohovania a obnovy, aby minimalizoval dopad na prevádzku spoločnosti.

Často sa okrem systému spája rola administrátora práve s úlohou správcu webových stránok.