Definícia

Absolvent je osoba, ktorá ukončila vzdelávanie na strednej alebo vysokej škole s dokladom v podobe diplomu, či už maturitného, alebo vysokoškolského. Za absolventa považujeme aj účastníka vzdelávacieho kurzu, ktorý je ukončený získaním certifikátu v príslušnom zameraní.

Popis

Absolventom sa stáva osoba, ktorá ukončila vzdelávanie úspešnou záverečnou skúškou, a tým získala osvedčenie v podobe diplomu alebo certifikátu. Cesta k získaniu osvedčenia je náročná a v školskom prostredí dlhoročná činnosť, ktorá zahŕňa teoretickú, ale aj praktickú prípravu, ktorej cieľom je pripraviť študenta pre trh práce. Osobitú kategóriu tvorí gymnaziálne vzdelávanie, ktoré je založené na získavaní rozsiahlych teoretických poznatkov, ktoré tvoria predpoklad pre ďalšie štúdium na vysokej škole. 

Čo sa týka kurzov a školení, ich rozsah je rôznorodý a závisí od zručností, ktoré má ich absolvent získať. Môže ísť o rozširujúce, inovačné, ale aj rekvalifikačné znalosti. 

Často sa stretávame s názorom, že absolvent/ka vychádzajúci/a zo školy je človek, ktorý nemá žiadnu prax. No nie je to vždy pravda. So skúsenosťami sú na tom lepšie absolventi z vysokoškolského vzdelávania, nakoľko okrem školskej praxe často pracujú popri štúdiu v odbore, na ktorý sa zamerali. 

Pri práci na stredných školách je významným faktorom to, že mnoho odborných stredných škôl má výučbu založenú na striedaní – týždeň praxe a týždeň teórie, vďaka čomu má absolvent/ka už po skončení stredoškolského štúdia určitý stupeň odbornej praxe.

Príklad

Na Slovensku je možné študovať marketing na vysokých školách, z ktorých vychádzajú vhodní absolventi pre toto pracovné odvetvie. Štúdium ponúkajú napr. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Paneurópska Vysoká škola v Bratislave či Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pozrite si možnosti štúdia marketingu podrobnejšie v článku Kde študovať marketing na vysokej škole?.

U nás v marketingovej agentúre Visibility majú možnosť do sveta marketingu nahliadnuť študenti, absolventi, ale aj nadšenci pre marketing a jeho trendy prostredníctvom našej každoročnej pracovnej stáže Visigate, ktorej cieľom je motivovať a vzdelávať mladých ľudí vo vzťahu k online marketingu a dať im základy v rôznych marketingových oblastiach. Je to skvelá príležitosť vzdelávať sa v jednej z top online marketingových agentúr pod vedením našich seniorných kolegov a pracovať na reálnych zadaniach pre klientov.