V písomnej komunikácii, či už pri písaní e-mailov, správ, alebo reklamných textov, sa občas nezaobídete bez čísloviek. Ak ste sa doteraz vyhýbali ich písaniu slovom len preto, aby ste sa nestrápnili zlým pravopisom, je načase to zmeniť. Naučte sa konečne písať číslovky správne. 

Ako písať číslovky slovom?

Napriek tomu, že písanie čísloviek slovom sa dá zvyčajne ľahko obísť, niekedy sa zíde trochu potrápiť mozgové závity. Vo výnimočných prípadoch sa tomu dokonca nevyhnete, napríklad pri vypĺňaní niektorých tlačív. S našou pomocou to dáte ľavou zadnou, stačí oprášiť vedomosti zo školskej lavice. 

Čo je kľúčové pri číslovkách?

Zhrňme si základné delenie čísloviek spolu s príkladmi, ako taká číslovka môže vyzerať:

 • Slovenský jazyk pozná tri hlavné typy čísloviek, a to:
  • základné – vyjadrujú počet (tri jablká),
  • radové – vyjadrujú poradie (tretie jablko zľava),
  • násobné – vyjadrujú počet dejov (jablko jem trikrát denne).
 • Číslovky zároveň delíme podľa obsahu na:
  • určité – presný počet vyjadrený číslom (päť, druhý, milión, trikrát…),
  • neurčité – približné množstvo, ktoré nevieme vyjadriť číslom (veľa, málo, posledný, trochu…).
 • Číslovky môžu byť tiež:
  • jednoduché (nula, osem, dvadsať…),
  • zložené – skladajú sa z viacerých čísloviek a je možné ich písať spolu alebo oddelene (tisíc päťsto tridsať alebo tiež tisícpäťstotridsať).

Najčastejšie chyby pri skladaní čísloviek

Ľudia najčastejšie chybujú pri písaní niektorých konkrétnych čísloviek, ktoré sú obzvlášť záludné. Lákajú k tomu, aby sme nejaké to písmenko vynechali, no nie je to správne. Takýmito číslovkami sú napríklad 16, 60 či 600

Ako ich často píšu ľudia a ako ich písať správne?

Číslovka NIE ÁNO
16 šesnásť šestnásť
60 šesdesiat šesťdesiat
600 šesto šesťsto

Kedy písať číslovky spolu a kedy oddelene? 

Ak číslovky neskloňujeme, všetky základné číslovky píšeme spolu (21 dvadsaťjeden, 320 – tristodvadsať). V prípade zložených základných čísloviek je správne ich písať vcelku (5 555 päťtisícpäťstopäťdesiatpäť), ale pre prehľadnosť aj oddelene (5 555 päťtisíc päťsto päťdesiatpäť). 

Medzerou pritom oddeľujeme tisícky (správne je päťtisíc, nie päť tisíc), stovky a desiatky + jednotky už píšeme spolu (správne je písať päťdesiatpäť, nie päťdesiat päť). V bežnej komunikácii je toto praktickejší spôsob. 

Zopár príkladov na precvičenie:

8 324 – osemtisíctristodvadsaťštyri / osemtisíc tristo dvadsaťštyri

10 518 – desaťtisícpäťstoosemnásť / desaťtisíc päťsto osemnásť

3 067 – tritisícšesťdesiatsedem / tritisíc šesťdesiatsedem

Existuje však ešte niekoľko výnimiek:

Ak číslovka obsahuje len stovky alebo tisícky, píše sa vždy spolu (500 päťsto, 3000 tritisíc, 150 000 stopäťdesiattisíc). 

Podobne sú na tom aj radové číslovky obsahujúce jednotky, stovky a tisícky, ktoré sa píšu spolu (101. stoprvý, 1002. tisícdruhý).

Ak číslovka označuje milióny, miliardy či bilióny, je potrebné ich oddeliť medzerou (5 000 000 päť miliónov).

Ako delíme číslovky pri skloňovaní? 

Aby to však nebolo také „jednoduché“, pri skloňovaní základných čísloviek platí ďalšie pravidlo. V tom prípade totiž oddeľujeme jednotky od zvyšku číslovky.  

Príklad:

V oceáne sa potopila loď s osemstodvadsiatimi piatimi pasažiermi na palube. Tridsiatim trom cestujúcim sa však podarilo zachrániť. 

Podobne postupujeme aj pri skloňovaní radových čísloviek, kedy tiež oddeľujeme jednotky od desiatok. Pri zložených radových číslovkách zároveň môžeme oddeľovať aj tisícky a stovky alebo ich písať spolu. 

Príklad:

V ordinácii u lekára som bol dvadsiaty tretí v rade. 

Dnes je dvesto tridsiaty prvý deň v roku. / Dnes je dvestotridsiatyprvý deň v roku. 

Podľa čoho skloňujeme číslovky? 

Skloňovaniu sa nevyhneme ani pri číslovkách. Ako pri ňom postupovať? Pozrime sa na vzory, podľa ktorých číslovky ohýbame:

 • Číslovka nula vzor žena 
 • Číslovka jeden až päť – majú vlastný vzor 
 • Číslovky päť až deväťdesiatdeväť – vzor podľa číslovky päť 
 • Číslovka sto – vzor mesto
 • Číslovka tisíc – vzor stroj
 • Číslovka milión – vzor dub
 • Číslovka miliarda – vzor žena
 • Všetky zložené číslovky (napr. tritisícosemstodvadsať) – vzor, a teda aj skloňovanie, je podľa poslednej číslovky (dvadsať, ktorá sa skloňuje podľa vzoru päť)

Osobitné skloňovanie čísloviek jedna až päť vyzerá takto:

N Jeden/jedna PL: Jedni/y Dva/dvaja/dve Traja/tri Štyria/štyri Piati/päť
G jedného/jednej jedných dvoch troch štyroch piatich
D jednému/jednej jedným dvom trom štyrom piatim
A jedného/jednu jedných/jedny dvoch/dve troch/tri štyroch/štyri piatich/päť
L jednom/jednej jedných dvoch troch štyroch piatich
I jedným/jednou jednými dvomi tromi štyrmi piatimi

 

Písanie čísloviek rozhodne nie je najjednoduchšia úloha a slovenský pravopis vie dostatočne potrápiť. Veríme však, že vám tento článok aspoň trochu pomohol a nabudúce už budete múdrejší. 🙂