Definícia

ROI (z angl. return on investments) je ukazovateľom, ktorý sa používa na zhodnotenie efektívnosti investície alebo nákladov vo vzťahu k zisku alebo výnosom, ktoré táto investícia generuje. Ide o dôležitý nástroj v oblasti finančného riadenia a analýzy.

Popis

Čistý zisk (net profit) predstavuje výnosy alebo príjmy generované z investície, od ktorých sú odčítané náklady a výdavky.

Náklady na investíciu (investment cost) zahŕňajú všetky náklady spojené s investíciou (nákupné náklady, marketingové výdavky, prevádzkové náklady, atď.)

Ako sa vypočíta ROI?

ROI sa vypočíta pomocou nasledujúceho vzorca:

ROI = Čistý zisk/Náklady na investíciu x 100

Výsledok ROI indikuje, aký percentuálny zisk alebo stratu priniesla investícia vzhľadom k nákladom na túto investíciu. Zatiaľ čo pozitívne ROI znamená, že investícia generovala zisk, negatívne ROI indikuje stratu.

Vzorec je možné použiť v rôznych oblastiach, dôležité miesto má aj v marketingu; vďaka nemu dokážete zistiť, ktoré marketingové aktivity sú pre vašu firmu výhodné a ktoré je naopak vhodné pozastaviť.