Definícia

KPIs z anglického originálu Key Performance Indicators, sú v preklade kľúčové ukazovatele výkonnosti spojené s určitým procesom, službou, jednotlivcom alebo tímom ľudí. Cez tieto ukazovatele vieme efektívne zmerať výkonnosť rôznych procesov v čase.

Popis

Základom správneho nastavenia KPI je definovanie toho, čo vlastne chceme merať; vopred stanovené obdobie, počas ktorého budeme sledovať plnenie cieľov; zdroj, z ktorého budeme čerpať informácie a, samozrejme, v neposlednom štádiu, pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie plnenia cieľov.

Definované KPI by mali vychádzať z metriky SMART, ktorá hovorí o tom, že ciele, ktoré sledujeme, by mali byť špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo sledovateľné.

Ako správne definovať KPI?

Pre správne definovanie KPIs nám vedia pomôcť aj jednoduché otázky:

  • Aký cieľ chcem dosiahnuť?
  • Prečo považujeme tento cieľ za dôležitý?
  • Ako budeme merať progres?
  • Ako vieme ovplyvniť dosiahnutý výsledok?
  • Ako často budeme vyhodnocovať progres pri dosahovaní cieľa?

Príklad

Ako príklad z praxe môžeme uviesť KPI stanovené pre obchodníkov. Obchodníci sú zodpovední za akvizíciu nových klientov, ktorí každomesačne do firmy prinášajú istý peňažný objem.

Ideálnym scenárom je, aby počet nových klientov z mesiaca na mesiac rástol. Preto je dôležité, aby mal každý obchodník vopred stanovené KPI, ktoré každý mesiac sleduje.

KPI by mali byť nastavované individuálne pre každého obchodníka zvlášť. Pri nastavovaní KPI by sa mali zohľadniť rôzne kritéria ako napr. východiskový stav obchodníka, jeho skúsenosti z praxe a jeho potenciál na kontinuálne zlepšovanie.

Za definíciu obchodných KPI je často zodpovedné vedenie firmy a lídri obchodných tímov.

Pravidelné sledovanie KPI na týždennej alebo mesačnej báze je cestou k úspešnému dosahovaniu cieľov.