Definícia

IP adresa je unikátne číselné označenie každého zariadenia, ktoré je pripojené k sieti pomocou internetového protokolu. Pomocou IP adresy identifikujeme zariadenia a správne adresovanie dát.

Popis

Pri téme IP adresy sa často spomínajú skratky IPv4 a IPv6. Tieto skratky označujú štvrtú a šiestu verziu spôsobu zápisu IP adresy. IPv4 adresy sú zvyčajne zapísané v bodkovej decimálnej notácii. IPv4 adresa môže vyzerať nasledovane: 127.0.0.1. (localhost v IPv4). Každá IPv4 adresa má 4 bloky oddelené bodkou. Každý blok má 8 bitov v tomto prípade vyzerá adresa v binárnej sústave nasledovane: 01111111.00000000.00000000.00000001. 

3. februára 2011 bol vyčerpaný posledný blok IPv4 adries. Od tohto dátumu svet prešiel na IPv6 zápisy, ktoré oproti 32-bitovému zápisu IPv4 (8 x 4) využívajú 128-bitový zápis. IPv6 adresy sú zapisované v 8 skupinách oddelených dvojbodkou po 4 čísliciach v hexadecimálnej sústave: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334. Na rozdiel od IPv4 adries je pri IPv6 adresách možné nulové bloky vynechať. To znamená, že localhost IPv6 adresa (0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001) môže byť zapísaná aj nasledovne ::1.

Z hľadiska meniacej sa IP adresy rozlišujeme dva druhy IP adries. O type IP adresy rozhoduje poskytovateľ internetového pripojenia:

  • Statická IP adresa – nemení sa.
  • Dynamická IP adresa – môže sa meniť.

V prípade, že vášmu zariadeniu priradil IP adresu poskytovateľ internetu, hovoríme o verejnej IP adrese. V tom istom čase nemôžu mať dve rôzne zariadenia tú istú IP adresu.

Na vyhľadanie verejnej IP adresy sa používajú mnohé nástroje, ako napr.:

V domácnostiach má verejnú IP adresu iba router, zariadenia pripojené k nemu majú privátnu IP adresu. V tomto prípade môže mať váš sused a vaše zariadenia rovnakú IP adresu.

Príklad

Číslo IP adresy