Definícia

Badge je malý symbol, označenie alebo odznak, ktorý sa používa na identifikáciu, rozlišovanie jednotlivých prvkov, ľudí, organizácií a pod. Tieto symboly môžu byť fyzické (napríklad odznaky na oblečení) alebo digitálne (virtuálne odznaky používané online).

Popis

Badges slúžia nielen na identifikáciu a vizuálne odlíšenie, ale aj na odmeňovanie a motiváciu jednotlivcov alebo skupín za ich úspechy a príspevky.

Množstvo spoločností využíva toto označenie v komunikácii na sociálnych sieťach ako kategorizáciu produktov, služieb alebo typu obsahu.

Mimo toho sa s označením badge spájajú aj získané ocenenia, respektíve ich možnosť komunikácie prostredníctvom nich.

Príklad

Ako príklad môžeme uviesť badge Superbrands Slovakia.

Awarded Superbrands badge

Zdroj: https://www.facebook.com/slovaksuperbrands