Popis podmienok získavania a spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákona č. 18/2018 Z. z.“)Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa podmienok získavania, spracúvania, sprístupňovania a cezhraničného prenosu osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú klienti obchodnej spoločnosti VISIBILITY s.r.o. identifikovanej v bode 1., pričom klientom je každý klient, ktorý je fyzickou osobou podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov alebo akákoľvek dotknutá osoba konajúca v mene klienta (ďalej len „Klient“).

1. Prevádzkovateľ

1.1. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť VISIBILITY s.r.o., so sídlom Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO: 44 927 991, DIČ: 2022883170, IČ DPH: SK2022883170, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 60074/B (ďalej „VISIBILITY“).

2. Sprostredkovateľ

2.1. V súvislosti so získavaním a spracúvaním osobných údajov môže VISIBILITY využívať sprostredkovateľov.

2.2. Pokiaľ VISIBILITY využíva na získavanie a/alebo spracúvanie osobných údajov tretie osoby, t.j. sprostredkovateľov (prípadne poskytuje v tejto súvislosti osobné údaje iným prevádzkovateľom), robí tak len na základe písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a len po dôkladnom uistení sa, že sprostredkovateľ spĺňa všetky požiadavky z oblasti technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov.

2.3. Zoznam sprostredkovateľov VISIBILITY je uvedený na webovom sídle www.visibility.sk. Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté, ako aj zoznam krajín, do ktorých sa môže uskutočniť prenos osobných údajov, vyplýva z obsahu tohto dokumentu a prílohy č. 1 tohto dokumentu. Zmenu zoznamov podľa predošlých viet VISIBILITY zverejní na svojom webovom sídle www.visibility.sk, a to aktualizáciou tohto dokumentu a jej príloh.

3. Účel spracúvania osobných údajov

3.1. Účel spracúvania osobných údajov vo vzťahu ku Klientovi je:
3.1.1. odber noviniek (newsletter) – informovanie Klienta o nových produktoch/službách alebo o zmenách produktov/služieb;
3.1.2. priamy marketing – kontaktovanie Klienta alebo oprávnenej osoby Klienta zo strany VISIBILITY (prípadne sprostredkovateľmi v mene VISIBILITY) za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných VISIBILITY, a to formou zasielania písomností, elektronickou formou, formou volania, faksimilných správ, prípadne SMS správ;
3.1.3. stiahnutie ebook – prevzatie informačného dokumentu o nových produktoch/službách, o zmenách produktov/služieb, novinkách a zaujímavostiach zo sveta online marketingu;
3.1.4. prihlásenie sa na podujatie (webinár/pivo po piatej) – záujem Klienta zúčastniť sa bezplatného podujatia organizovaného VISIBILITY alebo treťou stranou, pričom VISIBILITY organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh podujatia;
3.1.5. zakúpenie účasti na podujatí – záujem Klienta zúčastniť sa odplatného podujatia organizovaného VISIBILITY alebo treťou stranou, pričom VISIBILITY organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh podujatia;
3.1.6. predzmluvné a zmluvné vzťahy – záujem Klienta o služby VISIBILITY vo forme napr. žiadosti o cenovú ponuku, analýzu, objednávka služieb, priame plnenie zo zmluvného vzťahu;
3.1.7. navrhnutie témy podujatia – tip Klienta adresovaný VISIBILITY na zrealizovanie podujatia.

3.2. Ďalšie účely spracúvania osobných údajov súvisiace s vyššie uvedenými účelmi spracúvania osobných údajov môžu byť uvedené v jednotlivých zmluvách o obchodoch uzavretých medzi Klientom a VISIBILITY, prípadne v aktuálnych obchodných podmienkach VISIBILITY.

3.3. Účel spracúvania osobných údajov vyplýva aj z prílohy č. 1 tohto dokumentu.

4. Zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov

4.1. VISIBILITY získava a spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v dokumentoch o obchodoch, ktoré bude Klient uzatvárať s VISIBILITY a v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté VISIBILITY na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi VISIBILITY a Klientom.
4.2. Zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva aj z prílohy č. 1 tohto dokumentu.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov

5.1. Osobné údaje VISIBILITY získava a spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., najmä na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z.

5.2. Právny základ spracúvania osobných údajov vyplýva aj z prílohy č. 1 tohto dokumentu.

5.3. Osobné údaje poskytuje Klient VISIBILITY dobrovoľne, a to:
5.3.1. na základe súhlasu v zmysle príslušnej zmluvy uzavretej s VISIBILITY o príslušnom obchode alebo
5.3.2. poskytnutím súhlasu vo forme zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového záznamu alebo
5.3.3. čestným vyhlásením, že poskytol osobné údaje do informačného systému VISIBILITY alebo
5.3.4. iným preukázateľným a hodnoverným spôsobom.

6. Sprístupnenie, poskytovanie a cezhraničný prenos osobných údajov

6.1. VISIBILITY neposkytuje a ani nesprístupňuje osobné údaje tretím osobám s výnimkou:
6.1.1. tých tretích osôb, ktorým na to vyplýva právny nárok z príslušných právnych predpisov,
6.1.2. ak je poskytnutie alebo sprístupnenie medzi Klientom a VISIBILITY zmluvne dohodnuté,
6.1.3. ak je poskytnutie alebo sprístupnenie nevyhnutné pre plnenie uzavretej zmluvy medzi VISIBILITY a Klientom.
VISIBILITY poskytne alebo sprístupní osobné údaje vrátane dokumentov, na ktorých sú osobné údaje zaznamenané alebo na ktorých boli osobné údaje VISIBILITY poskytnuté:
6.1.4. ďalším prevádzkovateľom osobných údajov, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe poverenia v mene VISIBILITY,
6.1.5. ďalším osobám, a to najmä splnomocnencom alebo právnym, daňovým, prípadne iným poradcom VISIBILITY, osobe, ktorú VISIBILITY poverila plnením svojich zmluvných alebo zákonných povinností, vrátane realizácie práv zo zmluvných vzťahov medzi VISIBILITY a Klientom, tretím osobám za účelom poskytnutia požadovaného obchodu alebo využívania doplnkových služieb, ktoré ponúka VISIBILITY prostredníctvom tretích osôb,
6.1.6. tretím stranám, ktoré sú pre VISIBILITY poskytovateľmi webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive) a online webových nástrojov (Raven Tools, MOZ, Optimizely, Google Adwords, Google Analytics, Google Webmaster Tools, GTM, Majestic, Activecampaign),
6.1.7. každej osobe, kde je sprístupnenie odôvodnene potrebné na to, aby VISIBILITY mohla uplatňovať práva a plniť svoje záväzky z obchodných vzťahov medzi VISIBILITY a Klientom,
6.1.8. tretím osobám za účelom ochrany a domáhania sa práv VISIBILITY z obchodu mimosúdnou alebo súdnou cestou, alebo postúpenia pohľadávky VISIBILITY alebo jej časti a jej príslušenstva, vrátane sprístupnenia dôverných informácií v súvislosti s rokovaniami týkajúcich sa takýchto poverení alebo uzatvorenia zmluvy.

6.2. VISIBILITY získané osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje (iba po predchádzajúcom súhlase).

6.3. VISIBILITY získané alebo spracúvané osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného toku osobných údajov do členských štátov Európskej únie ako aj do tretích krajín zaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov, a to v nadväznosti na vyššie uvedený bod 6.1.6.

7. Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb

7.1. Osobné údaje budú spracúvané:
7.1.1. s použitím čiastočných ako aj úplne automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov,
7.1.2. v rámci informačných systémov VISIBILITY,
7.1.3. zabezpečeným a chráneným spôsobom v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi, zákonom č. 18/2018 Z. z. a súvisiacimi predpismi o ochrane osobných údajov.

7.2. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z. z. na základe písomnej žiadosti adresovanej VISIBILITY nasledovné práva:
7.2.2. Právo na prístup k osobným údajom:
Právo získať od VISIBILITY potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak VISIBILITY takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele ich spracúvania, komu boli údaje poskytnuté, či boli prenesené do inej krajiny alebo ako dlho ich bude VISIBILITY uchovávať.
7.2.3. Právo na opravu osobných údajov:
Právo na to, aby VISIBILITY bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
7.2.4. Právo na výmaz osobných údajov:
Právo na to, aby VISIBILITY bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, avšak okrem výnimiek uvedených v zákone č. 18/2018 Z. z.
7.2.5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Právo požiadať VISIBILITY o dočasné obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v týchto prípadoch:

  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho VISIBILITY overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • VISIBILITY už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
    ak namieta spracúvanie jej osobných údajov, do doby overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov zo strany VISIBILITY prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby.

7.2.6. Právo na prenosnosť osobných údajov:
Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla VISIBILTY, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
7.2.7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

7.3. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene VISIBILITY vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) alebo zo zmluvy uzavretej medzi sprostredkovateľom a VISIBILITY. Dotknutá osoba môže žiadať oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene VISIBILITY preukázaním preukazu zamestnanca VISIBILITY, prípadne iným dokladom vydaným VISIBILITY.

7.4. Dokumenty o informačných systémov VISIBILITY sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dokumentu, pričom na požiadanie budú sprístupnené aj na adrese sídla VISIBILITY v pracovné dni v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod.

7.5. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@visibility.sk alebo písomne na adrese sídla VISIBILITY.

7.6. V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov zo strany VISIBILITY je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

VISIBILITY a COOKIES

Na všetky vyššie uvedené účely používania vašich osobných údajov využívame aj cookies a podobné nástroje, ako sú napr. pixely. Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania internetových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maily, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej internetovej stránky (permanent cookie).

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na internetovú stránku alebo prechádzate z jednej internetovej stránky na druhú. Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej internetovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našej internetovej stránky a tiež aké podstránky našej internetovej stránky najčastejšie navštevujete.

Používame funkčné a technické cookies, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie našej internetovej stránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša internetová stránka riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako využívame cookies a podobné technológie, a to prostredníctvom (i) nastavenia prehliadača – hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies; musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať; (ii) tretie strany – na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.

Bratislava, dňa 25.05.2018

 

 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa – VISIBILITY s.r.o., IČO: 44 927 991

 

Identifikačné a kontaktné údaje Obchodné meno IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt
prevádzkovateľ VISIBILITY s.r.o. 44 927 991 Panská 236/14 811 01 Bratislava SR sasko@visibility.sk

+421904331776

Bratislava, dňa 25.05.2018

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné)
IS – Faktúry

 

vedenie účtovnej agendy prevádzkovateľa súvisiacej s vyúčtovaním poskytnutých alebo prijatých služieb

– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

– zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

– zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zmluvní partneri prevádzkovateľa – meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,

– trvalé pobyt, prechodný pobyt, bydlisko, miesto podnikania

– telefonický kontakt, e-mail, bankové spojenie, číslo účtu, podpis

10 rokov daňový úrad, orgány štátnej a verejnej správy, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

 

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive), iný oprávnený subjekt bezpečnostný projekt
IS – Agenda zmluvných partnerov

 

vedenie spisovej agendy zmluvných partnerov v rozsahu nevyhnutnom na účely plnenia zmluvných povinností a výkonu práv

–  zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zmluvní partneri prevádzkovateľa – meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul

– rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

– podpis,

– rodinný stav,

– štátna príslušnosť

– trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,

– telefonický kontakt, e-mail

– bankové spojenie, číslo účtu

10 rokov daňový úrad, orgány štátnej a verejnej správy, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive) a online webových nástrojov ( Optimizely, Google Adwords, Google Analytics, Google Webmaster Tools, GTM, Majestic, Activecampaing), iný oprávnený subjekt bezpečnostný projekt
IS – Personalistika a mzdy

plnenie povinností prevádzkovateľa v postavení zamestnávateľa, ktoré  súvisia s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, výkone funkcie konateľa), vrátane predzmluvných vzťahov, ako aj plnenie povinností prevádzkovateľa ako obchodnej spoločnosti vyplývajúcich zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

– zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

– zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve, zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

– zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

– zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

zamestnanci, uchádzači o zamestnanie, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci, konatelia a spoločníci – meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,

– rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

– podpis,

– rodinný stav,

– štátna príslušnosť, štátne občianstvo,

– trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,

– pohlavie,

– údaje o vzdelaní,

– spôsobilosť na právne úkony,

– poberanie prídavkov na deti,

– mzda, odmena a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon práce alebo funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,

– údaje o odpracovanom čase,

– údaje o bankovom účte fyzickej osoby,

– sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

– peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

– neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

– údaje o pracovnej neschopnosti,

– údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,

– údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,

– údaje o zamestnávateľoch,

– pracovné zaradenie a deň začiatku pracovného pomeru alebo pracovnej činnosti,

– údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,

– údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa

– údaje z potvrdenia o zamestnaní,

– údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,

– údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,

– údaje z dokladu o bezúhonnosti,

– údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,

– údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne,

– osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,

– údaje uvedené v životopise

5 rokov sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne,

daňový úrad,

doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti,

orgány štátnej správy a verejnej moci na

výkon kontroly a dozoru (napr. Inšpektorát

práce), Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

súdy, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej správy,

iný oprávnený subjekt

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive) a portály v správe prevádzkovateľa:

www.hr.visibility.skwww.seo.visibility.sk zone.visi.skiný oprávnený subjekt

bezpečnostný projekt
IS – Marketing

 

priamy marketing – zasielanie ponúk a informovanie záujemcov o nových produktoch alebo o zmenách produktov (newsletter), kontaktovanie záujemcov alebo oprávnenej osoby záujemcu zo strany prevádzkovateľa za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných prevádzkovateľom, a to formou zasielania písomností, elektronickou formou, formou volania, faksimilných správ, prípadne SMS správ

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (súhlas dotknutej osoby) fyzické osoby v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (záujemcovia o zasielanie ponúk) – meno a priezvisko

– e-mailová adresa

5 rokov orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

 

poskytovatelia online webových nástrojov: –

www.activecampaign.com

bezpečnostný projekt
IS – Zmluvy

 

vedenie agendy uzavretých zmlúv (napr. darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičkách, zmluvy o spolupráci a iné)

 

– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení predpisov

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

fyzické osoby v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom – titul, meno a priezvisko

– dátum narodenia

– trvalý pobyt resp. prechodný pobyt

– bankové spojenie a číslo bankového účtu

10 rokov orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

 

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive), iný oprávnený subjekt bezpečnostný projekt
IS – Ebook

 

informovanie o vydaní novej Ebook

– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (súhlas dotknutej osoby) fyzické osoby v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (záujemcovia o Ebook) – meno a priezvisko

– e-mailová adresa

5 rokov orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

 

poskytovatelia online webových nástrojov: – www.activecampaign.com bezpečnostný projekt
IS – Webináre a Podujatia

 

prihlasovanie sa na platené ako aj neplatené webináre a/alebo podujatia organizované prevádzkovateľom realizované prevádzkovateľom alebo treťou stranou;

navrhovanie tém na webináre a/alebo podujatia;

informovanie o termíne nového webinára a/alebo podujatia

– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (súhlas dotknutej osoby; prezmluvné a zmluvné vzťahy)

 

fyzické osoby v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (záujemcovia o webinár a/alebo podujatie) – meno a priezvisko

– e-mailová adresa

– trvalý pobyt resp. prechodný pobyt

 

 

10 rokov orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

 

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive), iný oprávnený subjekt bezpečnostný projekt